Chuyển đến nội dung chính

[VB.Net] New Project Read Posted RSS BloggerGet RSS
Read Posted RSS
Etc...

Cập nhật thêm một số tính năng mới... !!!

Source Code (Tiến Trình Hoàn Thành Được 50%)

Imports System.Xml
Imports System.Xml.XPath
Imports System.Net
Imports System.IO
Imports System.Text.RegularExpressions


Public Class Form1
Private mRssUrl As String
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Try

' set the file path member var
mRssUrl = LinkGetRss.Text

' Clear the treeview.
listlink.Items.Clear()
listtitle.Items.Clear()

' set the wait cursor
Me.Cursor = Cursors.WaitCursor

' create a new xml doc
Dim doc As New XmlDocument()

Try

' load the xml doc
doc.Load(mRssUrl)

' return the cursor
Me.Cursor = Cursors.Default

Catch ex1 As Exception

' return the cursor
Me.Cursor = Cursors.Default

' tell a story
MessageBox.Show(ex1.Message)
Return

End Try' get an xpath navigator
Dim navigator As XPathNavigator = doc.CreateNavigator()

Try

' look for the path to the rss item titles navigate
' through the nodes to get all titles
Dim nodes As XPathNodeIterator = navigator.Select("/rss/channel/item/title")

While nodes.MoveNext

' clean up the text for display
Dim node As XPathNavigator = nodes.Current
Dim tmp As String = node.Value.Trim()
tmp = tmp.Replace(ControlChars.CrLf, "")
tmp = tmp.Replace(ControlChars.Lf, "")
tmp = tmp.Replace(ControlChars.Cr, "")
tmp = tmp.Replace(ControlChars.FormFeed, "")
tmp = tmp.Replace(ControlChars.NewLine, "")

' add a new treeview node for this
' news item title
listtitle.Items.Add(tmp)


End While


' set a position counter
Dim position As Integer = 0

' Get the links from the RSS feed
Dim nodesLink As XPathNodeIterator = navigator.Select("/rss/channel/item/link")

While nodesLink.MoveNext

' clean up the link
Dim node As XPathNavigator = nodesLink.Current
Dim tmp As String = node.Value.Trim()
tmp = tmp.Replace(ControlChars.CrLf, "")
tmp = tmp.Replace(ControlChars.Lf, "")
tmp = tmp.Replace(ControlChars.Cr, "")
tmp = tmp.Replace(ControlChars.FormFeed, "")
tmp = tmp.Replace(ControlChars.NewLine, "")


' use the position counter
' to add a link child node
' to each news item title
listlink.Items.Add(tmp)
listlink.SelectedItem = listlink.Items.Item(0)
listtitle.SelectedItem = listtitle.Items.Item(0)
'listlink.SelectedItem = listlink.Items.Item(0)

' increment the position counter

position += 1
Label2.Text = listlink.Items.Count

End While


Catch ex As Exception

MessageBox.Show(ex.Message, "RSS Feed Load Error")

End Try


' restore the cursor
Me.Cursor = Cursors.Default

Catch ex2 As Exception

' snitch
MessageBox.Show(ex2.ToString(), "RSS Feed Initialization Failure")
End Try
End Sub

Private Sub listlink_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles listlink.SelectedIndexChanged
WebBrowser1.Navigate(listlink.SelectedItem.ToString())
End Sub

Private Sub GroupBox3_Enter(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles GroupBox3.Enter

End Sub

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

End Sub

Private Sub WebBrowser1_ProgressChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.WebBrowserProgressChangedEventArgs) Handles WebBrowser1.ProgressChanged
'Progressbar hiển thị thời gian
ProgressBar1.Maximum = e.MaximumProgress
If e.CurrentProgress > ProgressBar1.Maximum Then
ProgressBar1.Value = ProgressBar1.Maximum
ElseIf e.CurrentProgress < ProgressBar1.Minimum Then
ProgressBar1.Value = ProgressBar1.Minimum
Else
ProgressBar1.Value = e.CurrentProgress

End If
End Sub

Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
Me.Text = "Tweet APP Viewer By Bờm Khùng" & Space(1) & ":" & DateTime.Now.ToLongTimeString.ToString()
TextBox4.Text = TextBox1.Text + 1
WebBrowser2.Navigate(TextBox2.Text)
'hàm selected listbox theo thứ tự
Try
TextBox1.Text = TextBox1.Text + 1
If TextBox1.Text < listlink.Items.Count Then
listlink.SelectedItem = listlink.Items.Item(TextBox1.Text)
ElseIf TextBox1.Text > listlink.Items.Count - 1 Then
listlink.SelectedItem = listlink.Items.Item(0)
End If

TextBox3.Text = TextBox3.Text + 1
If TextBox3.Text < listtitle.Items.Count Then
listtitle.SelectedItem = listtitle.Items.Item(TextBox3.Text)
ElseIf TextBox3.Text > listtitle.Items.Count - 1 Then
listtitle.SelectedItem = listtitle.Items.Item(0)
End If

'in lên textbox
TextBox2.Text = listtitle.SelectedItem + Space(1) & "=>" & Space(1) & listlink.SelectedItem + Space(1) & " => " & Space(1) & DateTime.Now.ToLongTimeString.ToString()

'in lên groupbox
GroupBox1.Text = listtitle.SelectedItem

'Hàm get ở webbrowser1 để post vào textarea trên web
Dim htmlElements As HtmlElementCollection = WebBrowser1.Document.GetElementsByTagName("textarea")
For Each el As HtmlElement In htmlElements

If el.GetAttribute("name").Equals("tweet[text]") Then
End If
el.SetAttribute("Value", TextBox2.Text + Space(1) & " => " & DateTime.Now.ToLongTimeString.ToString())

Dim allelements1 As HtmlElementCollection = WebBrowser1.Document.All

For Each webpageelement As HtmlElement In allelements1

If webpageelement.GetAttribute("value") = "Tweet" Then

webpageelement.InvokeMember("click")
End If
Next
Next

WebBrowser1.Navigate("https://mobile.twitter.com/compose/tweet")

Catch ex As Exception
Timer2.Start()
End Try
End Sub

Private Sub Timer2_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer2.Tick
Try

Dim htmlElements As HtmlElementCollection = WebBrowser1.Document.GetElementsByTagName("textarea")
For Each el As HtmlElement In htmlElements

If el.GetAttribute("name").Equals("tweet[text]") Then
End If
el.SetAttribute("Value", TextBox2.Text + DateTime.Now.ToLongTimeString.ToString())

Dim allelements1 As HtmlElementCollection = WebBrowser1.Document.All

For Each webpageelement As HtmlElement In allelements1

If webpageelement.GetAttribute("value") = "Tweet" Then

webpageelement.InvokeMember("click")
End If
Next
Next
WebBrowser1.Navigate("https://mobile.twitter.com/compose/tweet")

Catch ex As Exception
Timer1.Stop()
Timer2.Stop()
End Try
End Sub

Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
Timer1.Start()
End Sub

Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click
Timer1.Stop()
End Sub
End Class

Mình sẽ sớm hoàn thiện ứng dụng này trong một ngày không xa và rất xa !!!
Cập nhật thêm video cho mọi người :)

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Blogger] Gỡ bỏ bản quyền template Blogspot không bị chuyển hướng

Xin chào các blogger, hẳn khi làm blog bạn chẳng còn xa lạ gì những trang cung cấp template nổi tiếng như soratemplates, gooyaabitemplates,... đúng không. Mỗi khi bạn tải template về thường có 2 tùy chọn đó là bản free và bản premium. Sự khác biệt giữa chúng là quá rõ ràng kể đến như support hoặc mã hóa code,...


Dân nghèo như chúng ta thường chỉ chơi bản free thôi, và đương nhiên sẽ có nhiều template dính quả bản quyền thần chưởng, ở đó thì họ thường gắn tên vào cuối footer và khi ta xóa dòng đó đi web site sẽ tự động chuyển hướng tới trang chủ của họ. Nói chung ta không nên xóa bản quyền template đi vì đó thể hiện sự tôn trọng tới người đã tạo ra template cho ta sử dụng.

Còn trong khuôn khổ bài viết này hung1001 sẽ cùng bạn tìm hiểu cách gỡ và thêm bản quyền của bạn vào nếu như bạn thích.


Ở đây tôi làm mẫu với template Treasury của Sora bản free. Đây là dòng tác giả đã chèn bản quyền và có đoạn js điều hướng nếu dòng bị xóa


Nhiệm vụ của bạn đó là đi dò toàn bộ các đoạn mã js đã bị mã hó…

[Blogger] Tạo hiệu ứng tuyết rơi chào đón Noel cho blogspot

Noel sắp đến để tăng thêm hiệu ứng cho blog của bạn hãy thêm vào 1 chút hiệu ứng tuyết rơi để cho không khí thêm sôi động


Cách làm cực kì đơn giản:

Đăng nhập vào blogChọn mẫu và vào phần chỉnh sửa htmlBạn để đoạn code sau vào giữa cặp thẻ <body> ... </body>
<script src='https://cdn.rawgit.com/hung1001/blogspot/master/js/tuyetroi.js'/>

Code nhúng trực tiếp vào web không thông qua host

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var snowmax=100
var snowcolor=new Array("#f2f8fa","#eff5f7","#dcedf1","#ffffff")
var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")
var snowletter="*"
var sinkspeed=1
var snowmaxsize=30
var snowminsize=20
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1
// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
v…

Share Template Mudah Grid Responsive.

Chào mọi người, dạo gần đây mình thấy có một bản mẫu blogspot đi kèm với một giao diện khá thân thiện nên mình cũng đem về rồi nhờ người anh em thân thiết xóa cái bản quyền template đi rồi share cho anh em dùng.  ƯU ĐIỂMLoad nhanhSEO tốtChuẩn responsiveRecent labelButton ShareFollow by emailBreadcrumbs...NHƯỢC ĐIỂMThì mình chưa tìm ra. Cách nhận template- Comment link share trên mạng xã hội ( tùy tâm ) - Comment mail phía dưới. Lưu ý: Bản này hoàn toàn đã xóa bản quyền rồi nhé.
Xem Demo