Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn làm bản hack game flash bằng VB.Net
Chơi game có thể để giải trí nhưng hack game cũng để biết trình độ mình ra sao :3 :))
Hôm nay mình xin hướng dẫn các tự tạo cho mình một bản hack. Để phục vụ cho mục đích cá nhân :D

Mình chọn game Kingdom Crush vì mình thấy game này chơi khá hay. hihi


Các bạn lưu ý. Nhìn vào số tiền là 265
để lấy được thông số của nó. Chúng ta dùng Cheat Engine


Tiếp đó chúng ta vào game mua gì đó để tiền nó giảm xuống. Chúng ta bắt đầu scan tiếp để có được giá trị cuối cùng


Vậy là ta đã có Địa chỉ của tiền trong game


bây giờ đến VB.Net nhé :)
Full code ReadWritingMemory.vb copy toàn bộ code bên dươi và lưu lại với tên như bên.

Module ReadWritingMemory
Private Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" (ByVal dwDesiredAccess As Integer, ByVal bInheritHandle As Integer, ByVal dwProcessId As Integer) As Integer

Private Declare Function WriteProcessMemory1 Lib "kernel32" Alias "WriteProcessMemory" (ByVal hProcess As Integer, ByVal lpBaseAddress As Integer, ByRef lpBuffer As Integer, ByVal nSize As Integer, ByRef lpNumberOfBytesWritten As Integer) As Integer
Private Declare Function WriteProcessMemory2 Lib "kernel32" Alias "WriteProcessMemory" (ByVal hProcess As Integer, ByVal lpBaseAddress As Integer, ByRef lpBuffer As Single, ByVal nSize As Integer, ByRef lpNumberOfBytesWritten As Integer) As Single
Private Declare Function WriteProcessMemory3 Lib "kernel32" Alias "WriteProcessMemory" (ByVal hProcess As Integer, ByVal lpBaseAddress As Integer, ByRef lpBuffer As Long, ByVal nSize As Integer, ByRef lpNumberOfBytesWritten As Integer) As Long

Private Declare Function ReadProcessMemory1 Lib "kernel32" Alias "ReadProcessMemory" (ByVal hProcess As Integer, ByVal lpBaseAddress As Integer, ByRef lpBuffer As Integer, ByVal nSize As Integer, ByRef lpNumberOfBytesWritten As Integer) As Integer
Private Declare Function ReadProcessMemory2 Lib "kernel32" Alias "ReadProcessMemory" (ByVal hProcess As Integer, ByVal lpBaseAddress As Integer, ByRef lpBuffer As Single, ByVal nSize As Integer, ByRef lpNumberOfBytesWritten As Integer) As Single
Private Declare Function ReadProcessMemory3 Lib "kernel32" Alias "ReadProcessMemory" (ByVal hProcess As Integer, ByVal lpBaseAddress As Integer, ByRef lpBuffer As Long, ByVal nSize As Integer, ByRef lpNumberOfBytesWritten As Integer) As Long

Const PROCESS_ALL_ACCESS = &H1F0FF

Public Function WriteDMAInteger(ByVal Process As String, ByVal Address As Integer, ByVal Offsets As Integer(), ByVal Value As Integer, ByVal Level As Integer, Optional ByVal nsize As Integer = 4) As Boolean
Try
Dim lvl As Integer = Address
For i As Integer = 1 To Level
lvl = ReadInteger(Process, lvl, nsize) + Offsets(i - 1)
Next
WriteInteger(Process, lvl, Value, nsize)
Return True
Catch ex As Exception
Return False
End Try
End Function

Public Function ReadDMAInteger(ByVal Process As String, ByVal Address As Integer, ByVal Offsets As Integer(), ByVal Level As Integer, Optional ByVal nsize As Integer = 4) As Integer
Try
Dim lvl As Integer = Address
For i As Integer = 1 To Level
lvl = ReadInteger(Process, lvl, nsize) + Offsets(i - 1)
Next
Dim vBuffer As Integer
vBuffer = ReadInteger(Process, lvl, nsize)
Return vBuffer
Catch ex As Exception

End Try
End Function

Public Function WriteDMAFloat(ByVal Process As String, ByVal Address As Integer, ByVal Offsets As Integer(), ByVal Value As Single, ByVal Level As Integer, Optional ByVal nsize As Integer = 4) As Boolean
Try
Dim lvl As Integer = Address
For i As Integer = 1 To Level
lvl = ReadFloat(Process, lvl, nsize) + Offsets(i - 1)
Next
WriteFloat(Process, lvl, Value, nsize)
Return True
Catch ex As Exception
Return False
End Try
End Function

Public Function ReadDMAFloat(ByVal Process As String, ByVal Address As Integer, ByVal Offsets As Integer(), ByVal Level As Integer, Optional ByVal nsize As Integer = 4) As Single
Try
Dim lvl As Integer = Address
For i As Integer = 1 To Level
lvl = ReadFloat(Process, lvl, nsize) + Offsets(i - 1)
Next
Dim vBuffer As Single
vBuffer = ReadFloat(Process, lvl, nsize)
Return vBuffer
Catch ex As Exception

End Try
End Function

Public Function WriteDMALong(ByVal Process As String, ByVal Address As Integer, ByVal Offsets As Integer(), ByVal Value As Long, ByVal Level As Integer, Optional ByVal nsize As Integer = 4) As Boolean
Try
Dim lvl As Integer = Address
For i As Integer = 1 To Level
lvl = ReadLong(Process, lvl, nsize) + Offsets(i - 1)
Next
WriteLong(Process, lvl, Value, nsize)
Return True
Catch ex As Exception
Return False
End Try
End Function

Public Function ReadDMALong(ByVal Process As String, ByVal Address As Integer, ByVal Offsets As Integer(), ByVal Level As Integer, Optional ByVal nsize As Integer = 4) As Long
Try
Dim lvl As Integer = Address
For i As Integer = 1 To Level
lvl = ReadLong(Process, lvl, nsize) + Offsets(i - 1)
Next
Dim vBuffer As Long
vBuffer = ReadLong(Process, lvl, nsize)
Return vBuffer
Catch ex As Exception

End Try
End Function

Public Sub WriteNOPs(ByVal ProcessName As String, ByVal Address As Long, ByVal NOPNum As Integer)
Dim C As Integer
Dim B As Integer
If ProcessName.EndsWith(".exe") Then
ProcessName = ProcessName.Replace(".exe", "")
End If
Dim MyP As Process() = Process.GetProcessesByName(ProcessName)
If MyP.Length = 0 Then
MessageBox.Show(ProcessName & " isn't open!")
Exit Sub
End If
Dim hProcess As IntPtr = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, 0, MyP(0).Id)
If hProcess = IntPtr.Zero Then
MessageBox.Show("Failed to open " & ProcessName & "!")
Exit Sub
End If

B = 0
For C = 1 To NOPNum
Call WriteProcessMemory1(hProcess, Address + B, &H90, 1, 0&)
B = B + 1
Next C
End Sub

Public Sub WriteXBytes(ByVal ProcessName As String, ByVal Address As Long, ByVal Value As String)
If ProcessName.EndsWith(".exe") Then
ProcessName = ProcessName.Replace(".exe", "")
End If
Dim MyP As Process() = Process.GetProcessesByName(ProcessName)
If MyP.Length = 0 Then
MessageBox.Show(ProcessName & " isn't open!")
Exit Sub
End If
Dim hProcess As IntPtr = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, 0, MyP(0).Id)
If hProcess = IntPtr.Zero Then
MessageBox.Show("Failed to open " & ProcessName & "!")
Exit Sub
End If

Dim C As Integer
Dim B As Integer
Dim D As Integer
Dim V As Byte

B = 0
D = 1
For C = 1 To Math.Round((Len(Value) / 2))
V = Val("&H" & Mid$(Value, D, 2))
Call WriteProcessMemory1(hProcess, Address + B, V, 1, 0&)
B = B + 1
D = D + 2
Next C

End Sub

Public Sub WriteInteger(ByVal ProcessName As String, ByVal Address As Integer, ByVal Value As Integer, Optional ByVal nsize As Integer = 4)
If ProcessName.EndsWith(".exe") Then
ProcessName = ProcessName.Replace(".exe", "")
End If
Dim MyP As Process() = Process.GetProcessesByName(ProcessName)
If MyP.Length = 0 Then
MessageBox.Show(ProcessName & " isn't open!")
Exit Sub
End If
Dim hProcess As IntPtr = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, 0, MyP(0).Id)
If hProcess = IntPtr.Zero Then
MessageBox.Show("Failed to open " & ProcessName & "!")
Exit Sub
End If

Dim hAddress, vBuffer As Integer
hAddress = Address
vBuffer = Value
WriteProcessMemory1(hProcess, hAddress, CInt(vBuffer), nsize, 0)
End Sub

Public Sub WriteFloat(ByVal ProcessName As String, ByVal Address As Integer, ByVal Value As Single, Optional ByVal nsize As Integer = 4)
If ProcessName.EndsWith(".exe") Then
ProcessName = ProcessName.Replace(".exe", "")
End If
Dim MyP As Process() = Process.GetProcessesByName(ProcessName)
If MyP.Length = 0 Then
MessageBox.Show(ProcessName & " isn't open!")
Exit Sub
End If
Dim hProcess As IntPtr = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, 0, MyP(0).Id)
If hProcess = IntPtr.Zero Then
MessageBox.Show("Failed to open " & ProcessName & "!")
Exit Sub
End If

Dim hAddress As Integer
Dim vBuffer As Single

hAddress = Address
vBuffer = Value
WriteProcessMemory2(hProcess, hAddress, vBuffer, nsize, 0)
End Sub

Public Sub WriteLong(ByVal ProcessName As String, ByVal Address As Integer, ByVal Value As Long, Optional ByVal nsize As Integer = 4)
If ProcessName.EndsWith(".exe") Then
ProcessName = ProcessName.Replace(".exe", "")
End If
Dim MyP As Process() = Process.GetProcessesByName(ProcessName)
If MyP.Length = 0 Then
MessageBox.Show(ProcessName & " isn't open!")
Exit Sub
End If
Dim hProcess As IntPtr = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, 0, MyP(0).Id)
If hProcess = IntPtr.Zero Then
MessageBox.Show("Failed to open " & ProcessName & "!")
Exit Sub
End If

Dim hAddress As Integer
Dim vBuffer As Long

hAddress = Address
vBuffer = Value
WriteProcessMemory3(hProcess, hAddress, vBuffer, nsize, 0)
End Sub

Public Function ReadInteger(ByVal ProcessName As String, ByVal Address As Integer, Optional ByVal nsize As Integer = 4) As Integer
If ProcessName.EndsWith(".exe") Then
ProcessName = ProcessName.Replace(".exe", "")
End If
Dim MyP As Process() = Process.GetProcessesByName(ProcessName)
If MyP.Length = 0 Then
MessageBox.Show(ProcessName & " isn't open!")
Exit Function
End If
Dim hProcess As IntPtr = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, 0, MyP(0).Id)
If hProcess = IntPtr.Zero Then
MessageBox.Show("Failed to open " & ProcessName & "!")
Exit Function
End If

Dim hAddress, vBuffer As Integer
hAddress = Address
ReadProcessMemory1(hProcess, hAddress, vBuffer, nsize, 0)
Return vBuffer
End Function

Public Function ReadFloat(ByVal ProcessName As String, ByVal Address As Integer, Optional ByVal nsize As Integer = 4) As Single
If ProcessName.EndsWith(".exe") Then
ProcessName = ProcessName.Replace(".exe", "")
End If
Dim MyP As Process() = Process.GetProcessesByName(ProcessName)
If MyP.Length = 0 Then
MessageBox.Show(ProcessName & " isn't open!")
Exit Function
End If
Dim hProcess As IntPtr = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, 0, MyP(0).Id)
If hProcess = IntPtr.Zero Then
MessageBox.Show("Failed to open " & ProcessName & "!")
Exit Function
End If

Dim hAddress As Integer
Dim vBuffer As Single

hAddress = Address
ReadProcessMemory2(hProcess, hAddress, vBuffer, nsize, 0)
Return vBuffer
End Function

Public Function ReadLong(ByVal ProcessName As String, ByVal Address As Integer, Optional ByVal nsize As Integer = 4) As Long
If ProcessName.EndsWith(".exe") Then
ProcessName = ProcessName.Replace(".exe", "")
End If
Dim MyP As Process() = Process.GetProcessesByName(ProcessName)
If MyP.Length = 0 Then
MessageBox.Show(ProcessName & " isn't open!")
Exit Function
End If
Dim hProcess As IntPtr = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, 0, MyP(0).Id)
If hProcess = IntPtr.Zero Then
MessageBox.Show("Failed to open " & ProcessName & "!")
Exit Function
End If

Dim hAddress As Integer
Dim vBuffer As Long

hAddress = Address
ReadProcessMemory3(hProcess, hAddress, vBuffer, nsize, 0)
Return vBuffer
End Function

End Module

Các bạn add file đó vào Vb.Net nhé
Theo hướng dẫn : Project -> Add Existing Items Hoặc có thể Ctrl + D
Sau khi đã xog các bạn thêm vào Form 1 textbox và 1 button

Dim money As String = TextBox1.Text
WriteInteger("process", &H address, money)

Vậy là xog. các bạn đã tự tạo cho riêng mình một bản Hack rồi đấy :#

Nhận xét

  1. Huong dan minh lam ban hack game khac duoc khong admin

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đc bạn ạ :D. chủ yếu là check dữ liệu của game thôi. còn lại dùng y code nhưng trên.

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Blogger] Gỡ bỏ bản quyền template Blogspot không bị chuyển hướng

Xin chào các blogger, hẳn khi làm blog bạn chẳng còn xa lạ gì những trang cung cấp template nổi tiếng như soratemplates, gooyaabitemplates,... đúng không. Mỗi khi bạn tải template về thường có 2 tùy chọn đó là bản free và bản premium. Sự khác biệt giữa chúng là quá rõ ràng kể đến như support hoặc mã hóa code,...


Dân nghèo như chúng ta thường chỉ chơi bản free thôi, và đương nhiên sẽ có nhiều template dính quả bản quyền thần chưởng, ở đó thì họ thường gắn tên vào cuối footer và khi ta xóa dòng đó đi web site sẽ tự động chuyển hướng tới trang chủ của họ. Nói chung ta không nên xóa bản quyền template đi vì đó thể hiện sự tôn trọng tới người đã tạo ra template cho ta sử dụng.

Còn trong khuôn khổ bài viết này hung1001 sẽ cùng bạn tìm hiểu cách gỡ và thêm bản quyền của bạn vào nếu như bạn thích.


Ở đây tôi làm mẫu với template Treasury của Sora bản free. Đây là dòng tác giả đã chèn bản quyền và có đoạn js điều hướng nếu dòng bị xóa


Nhiệm vụ của bạn đó là đi dò toàn bộ các đoạn mã js đã bị mã hó…

[Blogger] Tạo hiệu ứng tuyết rơi chào đón Noel cho blogspot

Noel sắp đến để tăng thêm hiệu ứng cho blog của bạn hãy thêm vào 1 chút hiệu ứng tuyết rơi để cho không khí thêm sôi động


Cách làm cực kì đơn giản:

Đăng nhập vào blogChọn mẫu và vào phần chỉnh sửa htmlBạn để đoạn code sau vào giữa cặp thẻ <body> ... </body>
<script src='https://cdn.rawgit.com/hung1001/blogspot/master/js/tuyetroi.js'/>

Code nhúng trực tiếp vào web không thông qua host

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var snowmax=100
var snowcolor=new Array("#f2f8fa","#eff5f7","#dcedf1","#ffffff")
var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")
var snowletter="*"
var sinkspeed=1
var snowmaxsize=30
var snowminsize=20
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1
// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
v…

Share Template Mudah Grid Responsive.

Chào mọi người, dạo gần đây mình thấy có một bản mẫu blogspot đi kèm với một giao diện khá thân thiện nên mình cũng đem về rồi nhờ người anh em thân thiết xóa cái bản quyền template đi rồi share cho anh em dùng.  ƯU ĐIỂMLoad nhanhSEO tốtChuẩn responsiveRecent labelButton ShareFollow by emailBreadcrumbs...NHƯỢC ĐIỂMThì mình chưa tìm ra. Cách nhận template- Comment link share trên mạng xã hội ( tùy tâm ) - Comment mail phía dưới. Lưu ý: Bản này hoàn toàn đã xóa bản quyền rồi nhé.
Xem Demo