Chuyển đến nội dung chính

Share Full Code Php Auto Comment + Like


Hôm nay mình xin share code Auto Like + Comment bằng Code Php nhé :)

Lưu Ý: Các bạn phải có Host ( Host mua thì sẻ hay hơn host free )
Các bạn vào google để xem cách lấy long token hoặc có thể comment để mình hướng dẫn nhé :)

Còn đây là Full Code cho ai cần dùng đến ...

Auto Like And Comment Success Full :v
<?php
error_reporting(0);
##############SETTING BOT####################
$bot['like'] = true; //Bot Like
$bot['ck_k'] = true; // Comment
$bot['ck_u'] = true; // General Comment
$bot['time'] = false; // Date
$bot['aces'] = "Long Token "; // YOUR TOKEN
##############END OF SETTING#############

com_like($cl,$ck,$cu,$tm,$access_token);


com_like($bot['like'],$bot['ck_k'],$bot['ck_u'],$bot['time'],$bot['aces']);

function cmn($text,$ck,$cu){
##########umum
$cmn_umum = array(":3",
":*",
"Hi! <name> <aku> Ban khoe khong?",
"ωσω?? Ļιкє тнιѕ <name>, ",
"Iam coming <name> .. please dont angry again :P.. ",
"<name> Like Back Oke :D ",
"<name> How Are you ? ",
"<3 <name> ",
"I will back <name> on your stat ;) тнχ",
"This is Robot ? <name> ●●●ωωкωкωкωк ?",

);

//comment automatically depending on the situation

$comment = array(
array(
array("Night",
"Sleep",
"where",
),
array("Dont SLeep Please :( ",
"anywhere :) ",
"you want to sleep ? <name> ?",
)
),
array(
array("Hope",
"hopefully",
"amin",
),
array("αмιη <name>●● ",
"why <name>●?",
"Allah Bless you <name>",
)
),
array(
array("morning",
"goodmorning",
"m0rning",
"mornng",
"Good morning",
"m0rn1ng",
"page",
),
array("yes morning bro <name> ",
"good morning to <name>",
"Thank you <name>",
)
),
array(
array("night",
"good night",
"godninght",
"ni9ht",
),
array("Good night <name> ",
"нι <name> Sweet dream ",
"yes night <name> dont forget to pray?",
)
),
array(
array("sweet child of mine",
"my heart is broken",
),
array("who sings ? i think Obama lol :v hahah ",
)
),
array(
array("sick",
"damn",
"hurt",
),
array("dont sad <name> pray will make you happy ",
" hope Allah bless you :) ",
)
),
array(
array("God",
"Allah",
"ya allah",
),
array("Dont Sad Bro <name> Allah bless you anywhere",
)
),
array(
array("cool",
"handsome",
"rock",
"beautiful",
),
array("yes iam very cool <name> ",
"you say <aku> handsome ? Thank you :) ",
)
),
array(
array("promise",
"InsyaAllah",
),
array("dont promise <name> i believe you ",
)
),
array(
array("Hot",
"very hot",
"weather hot",
"h0t",
),
array("swimming bro <name> lol :v ",
)
),
array(
array("fasting",
"imsak",
"sahur",
"iftar",
"waiting afternoon",
),
array("Masya Allah <name>",
"awesome <name> :) ",
"Good Job <name> :D ",
)
),
);
$komentar = '';
$cr_kondisi=false;
foreach($comment as $cx){
foreach($cx[0] as $ct){
if(ereg($ct,$text)){
$cr_kondisi=true;
$komentar = $cx[1][rand(0,count($cx[1]) - 1)];
}
}
}
if($cr_kondisi==true && $ck==true){
return $komentar;
}else{
if($cu==true){ return $cmn_umum[rand(0,count($cmn_umum) - 1)]; }
}
}
#######################################
function com_like($cl,$ck,$cu,$tm,$access_token){
$beranda = json_decode(httphit("https://graph.facebook.com/me/home?fields=id,from,type,message&limit=100&access_token=".$access_token))->data;
$saya_cr = json_decode(httphit("https://graph.facebook.com/me?access_token=".$access_token));
if($beranda){
foreach($beranda as $cr_post){
if(!ereg($saya_cr->id,$cr_post->id)){
$log_cr = simlog($cr_post->id);
if($log_cr==true){
if($ck==true){
$url_ck = cmn($cr_post->message,$ck,$cu);
$url_ck = str_replace("<name>",$cr_post->from->name,$url_ck);
$url_ck = str_replace("<aku>",$saya_cr->first_name,$url_ck);
if($tm==true){ $url_ck = $url_ck.wkthit().kecepatan().konter() ; }
$url_ck = urlencode($url_ck);
if($ck==true OR $cu==true){
httphit("https://graph.facebook.com/".$cr_post->id."/comments?method=POST&message=".$url_ck."&access_token=".$access_token);
}
if($cl==true){
httphit("https://graph.facebook.com/".$cr_post->id."/likes?method=POST&access_token=".$access_token);
}
}
}
}
}
}
}
#######################################
function httphit($url){
return file_get_contents($url);
}

function kecepatan() {
$waktu="
";

$gentime = microtime();
$gentime = explode(' ',$gentime);
$gentime = $gentime[0];
$pg_end = $gentime;
$totaltime = ($pg_end - $pg_start);
$showtime = number_format($totaltime, 1, '.', '');
return "$waktu ★ Comment Late $showtime Second ";
}
function konter() {
$sempak="
";
$filename = 'hitcount.txt';
$handle = fopen($filename, 'r');
$hits = trim(fgets($handle)) + 1;
fclose($handle);

$handle = fopen($filename, 'w');
fwrite($handle, $hits);
fclose($handle);
return "$sempak ★ Sequence $hits Complete :ᴅ ..!!";
}
function wkthit(){
$ent="
";
$hari=gmdate("D", time()+60*60*7);
if((gmdate("D", time()+60*60*7))=="Sun"){ $hari="Sunday"; }
if((gmdate("D", time()+60*60*7))=="Mon"){ $hari="Monday"; }
if((gmdate("D", time()+60*60*7))=="Tue"){ $hari="Tuesday"; }
if((gmdate("D", time()+60*60*7))=="Wed"){ $hari="Wednesday"; }
if((gmdate("D", time()+60*60*7))=="Thu"){ $hari="Thursday"; }
if((gmdate("D", time()+60*60*7))=="Fri"){ $hari="Friday"; }
if((gmdate("D", time()+60*60*7))=="Sat"){ $hari="Saturday"; }
$jam="Time : ".gmdate("g:i a", time()+60*60*7);
return $ent.$ent."★ ".$hari." - Date : ".gmdate("j - m - Y", time()+60*60*7)." - ".$jam." $showtime";
}
function simlog($cr_id) {
$fname = "cr_log.txt";
$lihatiplist=fopen ($fname, "rb");
$text='';
if($lihatiplist){
$spasipol = "";
do {
$barislistip = fread($lihatiplist, 512);
if(strlen($barislistip) == 0){ break; }
$spasipol .= $barislistip;
} while(true);
fclose ($lihatiplist);
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {$spasipol = str_replace(" ","",$spasipol);}
$text=$text.$spasipol;
}else{$text="";}
if(ereg($cr_id,$text)){
return false;
}else{
$text = $text.$cr_id;
$w_file=@fopen($fname,"w") or bberr();
if($w_file) {
@fputs($w_file,$text);
@fclose($w_file);
}
return true;
}
}
?>

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Blogger] Gỡ bỏ bản quyền template Blogspot không bị chuyển hướng

Xin chào các blogger, hẳn khi làm blog bạn chẳng còn xa lạ gì những trang cung cấp template nổi tiếng như soratemplates, gooyaabitemplates,... đúng không. Mỗi khi bạn tải template về thường có 2 tùy chọn đó là bản free và bản premium. Sự khác biệt giữa chúng là quá rõ ràng kể đến như support hoặc mã hóa code,...


Dân nghèo như chúng ta thường chỉ chơi bản free thôi, và đương nhiên sẽ có nhiều template dính quả bản quyền thần chưởng, ở đó thì họ thường gắn tên vào cuối footer và khi ta xóa dòng đó đi web site sẽ tự động chuyển hướng tới trang chủ của họ. Nói chung ta không nên xóa bản quyền template đi vì đó thể hiện sự tôn trọng tới người đã tạo ra template cho ta sử dụng.

Còn trong khuôn khổ bài viết này hung1001 sẽ cùng bạn tìm hiểu cách gỡ và thêm bản quyền của bạn vào nếu như bạn thích.


Ở đây tôi làm mẫu với template Treasury của Sora bản free. Đây là dòng tác giả đã chèn bản quyền và có đoạn js điều hướng nếu dòng bị xóa


Nhiệm vụ của bạn đó là đi dò toàn bộ các đoạn mã js đã bị mã hó…

[Blogger] Tạo hiệu ứng tuyết rơi chào đón Noel cho blogspot

Noel sắp đến để tăng thêm hiệu ứng cho blog của bạn hãy thêm vào 1 chút hiệu ứng tuyết rơi để cho không khí thêm sôi động


Cách làm cực kì đơn giản:

Đăng nhập vào blogChọn mẫu và vào phần chỉnh sửa htmlBạn để đoạn code sau vào giữa cặp thẻ <body> ... </body>
<script src='https://cdn.rawgit.com/hung1001/blogspot/master/js/tuyetroi.js'/>

Code nhúng trực tiếp vào web không thông qua host

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var snowmax=100
var snowcolor=new Array("#f2f8fa","#eff5f7","#dcedf1","#ffffff")
var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")
var snowletter="*"
var sinkspeed=1
var snowmaxsize=30
var snowminsize=20
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1
// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
v…

Share Template Mudah Grid Responsive.

Chào mọi người, dạo gần đây mình thấy có một bản mẫu blogspot đi kèm với một giao diện khá thân thiện nên mình cũng đem về rồi nhờ người anh em thân thiết xóa cái bản quyền template đi rồi share cho anh em dùng.  ƯU ĐIỂMLoad nhanhSEO tốtChuẩn responsiveRecent labelButton ShareFollow by emailBreadcrumbs...NHƯỢC ĐIỂMThì mình chưa tìm ra. Cách nhận template- Comment link share trên mạng xã hội ( tùy tâm ) - Comment mail phía dưới. Lưu ý: Bản này hoàn toàn đã xóa bản quyền rồi nhé.
Xem Demo