Chuyển đến nội dung chính

Tạo breaking News ở bên phải đẹp cho blogger

Trước khi bạn bắt đầu, bạn nên chắc chắn rằng blog của bạn đã phông chữ Arimo và PT sant Norrow, nếu không, hãy giữ cho hai phông chữ dưới đây ngay bên dưới, nếu nó đã tồn tại xin vui lòng bỏ qua bước này.


Trước tiên phải thêm 2 đoạn code này. Nếu blog các bạn có rồi thì thôi
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans+Narrow' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Arimo:400,700,400italic,700italic' rel='stylesheet' type='text/css'/>

Tiếp lưu CSS sau phía trên ]]></b:skin></style>

#kislidingbox{background:#fff;border:1px solid #333;transition:all .3s ease-in;width:360px;height:143px;position:fixed;overflow:hidden;border:none;right:-380px;z-index:9999;text-align:left!important;letter-spacing:0;box-shadow: -3px 4px 16px -12px rgba(59,47,59,1);}
.kislidingbox-title{background:#392828;border-bottom:4px solid #2C7698;padding-bottom:10px;color:#fff;display:block;height:30px;width:100%;font:bold 24px PT Sans Narrow;padding-right:25px;text-transform:uppercase;}
.kislidingbox-title span a{float:right;height:40px;width:25px;}
a#kislidingbox-close, a#kislidingbox-close {margin-top:-4px;margin-right:15px;position:relative;}
.kislidingbox-title > span > h2{font-size:20px!important;font-weight:normal!important;}
.kislidingbox-title span a img{margin:16px;border:0 !important;box-shadow:0 !mportant;}
.kislidingbox-container{border:none;float:left;width:100%;height:auto;margin:3px}
.kislidingbox-container > div{border:none;height:40px;margin:3px;padding:10px;}
.kislidingbox-container > div > span {font-size:14px;}
.kislidingbox-container img{float:left;margin:3px 5px;width:25px;border:1px solid #ccc;}
.show{bottom:80px;}
.hide{bottom:-145px;}
#sliding-tab{margin-top:-71px;}
#random-posts img{float:left;margin-right:5px;
width:110px;height:65px;background:#F5F5F5;padding:2px;transition:all 400ms ease-in-out;}
#random-posts img:hover{opacity: 0.7;transition:all 400ms ease-in-out;}
ul#random-posts {list-style-type:none;padding:0px;}
#random-posts a {font:16px Arimo;color:#333;padding:0px auto 5px;}
#random-posts a:hover {color:#0E1669;text-decoration:underline;}
.rp-snippet {font-size:0px;background:none;padding:5px;margin-right:8px;}
#random-posts span {}
.rp-info {font:12px Arimo;color:#999;margin-top:4px}
#random-posts li {margin-bottom:5px;border-bottom:1px solid #EEEEEE;padding:4px;}
#BounceToTop{float:right;margin-top:8px;margin-right:-10px; cursor:pointer;display:none;position:relative;}

Tiếp theo là Javascript ngay trên </head>

<script type='text/javascript'>
$(window).scroll(function(){
if ($(this).scrollTop() &gt; 500) {
$(&#39;#kislidingbox&#39;).css({&#39;right&#39;:&#39;0px&#39;});
} else {
$(&#39;#kislidingbox&#39;).css({&#39;right&#39;:&#39;-380px&#39;});
}
});

$(document).ready(function(){
var kislidingbox = $(&#39;#kislidingbox&#39;);
var closed = $(&#39;#kislidingbox-close&#39;);
var minimize = $(&#39;#kislidingbox-minimize&#39;);
var maximize = $(&#39;#kislidingbox-maximize&#39;);

maximize.hide();

closed.click(function(){
kislidingbox.css({&#39;right&#39;:&#39;-380px&#39;});
kislidingbox.fadeOut(&#39;fold&#39;);
})
minimize.click(function(){
kislidingbox.toggle()(&#39;fold&#39;);
$(this).fold();
maximize.show();
})
maximize.click(function(){
kislidingbox.toggle()(&#39;fold&#39;);
$(this).fold();
minimize.show();
})
});
</script>

Lưu mã bên dưới ngày phía trên </body>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='show' id='kislidingbox'>
<div class='kislidingbox-title kislidingbox-www'>
<span style='float:left;margin:6px 0 0 15px;'><span style='color:#D0F639;'>Berita</span> Rekomendasi</span>
<span><a href='javascript:void(0);' id='kislidingbox-close'><img alt='close button' class='a' src='http://3.bp.blogspot.com/-BblN9ukdGEA/UktQsar57OI/AAAAAAAAM3U/u15wgq4NDOY/s1600/close-box.gif'/></a></span>
<span><div id='BounceToTop'><img alt='Back to top' src='http://4.bp.blogspot.com/-AJMCZjkwv-g/UktQs9KFgMI/AAAAAAAAM3c/2ORanXC0rVc/s1600/minim-box.gif'/></div></span></div>
<div class='kislidingbox-container'>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='related-post' id='sliding-tab'/>
<ul id='random-posts'>
<script type='text/javaScript'>
var rdp_numposts=1;
var rdp_snippet_length=60;
var rdp_info=&#39;yes&#39;;
var rdp_comment=&#39;Komentar&#39;;
var rdp_disable=&#39;Comments Disabled&#39;;
var rdp_current=[];var rdp_total_posts=0;var rdp_current=new Array(rdp_numposts);function totalposts(json){rdp_total_posts=json.feed.openSearch$totalResults.$t}document.write(&#39;&lt;script type=\&quot;text/javascript\&quot; src=\&quot;/feeds/posts/default?alt=json-in-script&amp;max-results=0&amp;callback=totalposts\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&#39;);function getvalue(){for(var i=0;i&lt;rdp_numposts;i++){var found=false;var rndValue=get_random();for(var j=0;j&lt;rdp_current.length;j++){if(rdp_current[j]==rndValue){found=true;break}};if(found){i--}else{rdp_current[i]=rndValue}}};function get_random(){var ranNum=1+Math.round(Math.random()*(rdp_total_posts-1));return ranNum};
</script>
<script type='text/javaScript'>
function random_posts(json){for(var i=0;i&lt;rdp_numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var rdp_posttitle=entry.title.$t;if(&#39;content&#39;in entry){var rdp_get_snippet=entry.content.$t}else{if(&#39;summary&#39;in entry){var rdp_get_snippet=entry.summary.$t}else{var rdp_get_snippet=&quot;&quot;;}};rdp_get_snippet=rdp_get_snippet.replace(/&lt;[^&gt;]*&gt;/g,&quot;&quot;);if(rdp_get_snippet.length&lt;rdp_snippet_length){var rdp_snippet=rdp_get_snippet}else{rdp_get_snippet=rdp_get_snippet.substring(0,rdp_snippet_length);var space=rdp_get_snippet.lastIndexOf(&quot; &quot;);rdp_snippet=rdp_get_snippet.substring(0,space)+&quot;&amp;#133;&quot;;};for(var j=0;j&lt;entry.link.length;j++){if(&#39;thr$total&#39;in entry){var rdp_commentsNum=entry.thr$total.$t+&#39; &#39;+rdp_comment}else{rdp_commentsNum=rdp_disable};if(entry.link[j].rel==&#39;alternate&#39;){var rdp_posturl=entry.link[j].href;var rdp_postdate=entry.published.$t;if(&#39;media$thumbnail&#39;in entry){var rdp_thumb=entry.media$thumbnail.url}else{rdp_thumb=&quot;http://3.bp.blogspot.com/-5SoVe1K6JSk/Utl0OOmucAI/AAAAAAAAF6E/hQghgD_EJdQ/s1600/no_thumb.png&quot;}}};document.write(&#39;&lt;li&gt;&#39;);document.write(&#39;&lt;a href=&quot;&#39;+rdp_posturl+&#39;&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&#39;+rdp_posttitle+&#39;&quot; src=&quot;&#39;+rdp_thumb+&#39;&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&#39;);document.write(&#39;&lt;div&gt;&lt;a href=&quot;&#39;+rdp_posturl+&#39;&quot; rel=&quot;nofollow&quot; title=&quot;&#39;+rdp_snippet+&#39;&quot;&gt;&#39;+rdp_posttitle+&#39;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&#39;);if(rdp_info==&#39;yes&#39;){document.write(&#39;&lt;span&gt;&lt;div class=&quot;rp-info&quot;&gt;&#39;+rdp_postdate.substring(8,10)+&#39;/&#39;+rdp_postdate.substring(5,7)+&#39;/&#39;+rdp_postdate.substring(0,4)+&#39; - &#39;+rdp_commentsNum)+&#39;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&#39;};document.write(&#39;&lt;br/&gt;&lt;div class=&quot;rp-snippet&quot;&gt;&#39;+rdp_snippet+&#39;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;clear:both&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&#39;)}};getvalue();for(var i=0;i&lt;rdp_numposts;i++){document.write(&#39;&lt;script type=\&quot;text/javascript\&quot; src=\&quot;/feeds/posts/default?alt=json-in-script&amp;start-index=&#39;+rdp_current[i]+&#39;&amp;max-results=1&amp;callback=random_posts\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&#39;)};
</script>
</ul>
<script type='text/javascript'>
$(function() { $(window).scroll(function() { if($(this).scrollTop()&gt;100) { $(&#39;#BounceToTop&#39;).fadeIn(); } else { $(&#39;#BounceToTop&#39;).fadeOut(); } });
$(&#39;#BounceToTop&#39;).click(function() { $(&#39;body,html&#39;).animate({scrollTop:0},2000) .animate({scrollTop:25},200) .animate({scrollTop:0},150) .animate({scrollTop:10},100) .animate({scrollTop:0},50); }); });
</script>
</b:if>
</div>
</div>
</b:if>

Chúc các bạn thành công !!!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Blogger] Gỡ bỏ bản quyền template Blogspot không bị chuyển hướng

Xin chào các blogger, hẳn khi làm blog bạn chẳng còn xa lạ gì những trang cung cấp template nổi tiếng như soratemplates, gooyaabitemplates,... đúng không. Mỗi khi bạn tải template về thường có 2 tùy chọn đó là bản free và bản premium. Sự khác biệt giữa chúng là quá rõ ràng kể đến như support hoặc mã hóa code,...


Dân nghèo như chúng ta thường chỉ chơi bản free thôi, và đương nhiên sẽ có nhiều template dính quả bản quyền thần chưởng, ở đó thì họ thường gắn tên vào cuối footer và khi ta xóa dòng đó đi web site sẽ tự động chuyển hướng tới trang chủ của họ. Nói chung ta không nên xóa bản quyền template đi vì đó thể hiện sự tôn trọng tới người đã tạo ra template cho ta sử dụng.

Còn trong khuôn khổ bài viết này hung1001 sẽ cùng bạn tìm hiểu cách gỡ và thêm bản quyền của bạn vào nếu như bạn thích.


Ở đây tôi làm mẫu với template Treasury của Sora bản free. Đây là dòng tác giả đã chèn bản quyền và có đoạn js điều hướng nếu dòng bị xóa


Nhiệm vụ của bạn đó là đi dò toàn bộ các đoạn mã js đã bị mã hó…

[Blogger] Tạo hiệu ứng tuyết rơi chào đón Noel cho blogspot

Noel sắp đến để tăng thêm hiệu ứng cho blog của bạn hãy thêm vào 1 chút hiệu ứng tuyết rơi để cho không khí thêm sôi động


Cách làm cực kì đơn giản:

Đăng nhập vào blogChọn mẫu và vào phần chỉnh sửa htmlBạn để đoạn code sau vào giữa cặp thẻ <body> ... </body>
<script src='https://cdn.rawgit.com/hung1001/blogspot/master/js/tuyetroi.js'/>

Code nhúng trực tiếp vào web không thông qua host

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var snowmax=100
var snowcolor=new Array("#f2f8fa","#eff5f7","#dcedf1","#ffffff")
var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")
var snowletter="*"
var sinkspeed=1
var snowmaxsize=30
var snowminsize=20
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1
// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
v…

Share Template Mudah Grid Responsive.

Chào mọi người, dạo gần đây mình thấy có một bản mẫu blogspot đi kèm với một giao diện khá thân thiện nên mình cũng đem về rồi nhờ người anh em thân thiết xóa cái bản quyền template đi rồi share cho anh em dùng.  ƯU ĐIỂMLoad nhanhSEO tốtChuẩn responsiveRecent labelButton ShareFollow by emailBreadcrumbs...NHƯỢC ĐIỂMThì mình chưa tìm ra. Cách nhận template- Comment link share trên mạng xã hội ( tùy tâm ) - Comment mail phía dưới. Lưu ý: Bản này hoàn toàn đã xóa bản quyền rồi nhé.
Xem Demo