Chuyển đến nội dung chính

[VB.Net] Auto Update Tutorial for VB.Net 2014


There are only 3 parts that needs changing and them parts are commented.
Ok first you need a webhost/website

Step 1

Make a webpage, call it UpdateCHK.html
Add this

<center>
Private page to check my programs for updates.
<br><br>

MyProgramName=v1.0=YOURDOMAINHERE/ProgramFileName.zip
<br><br>

</center>
Change this line to match yours "MyProgramName=v1.0=YOURDOMAINHERE/ProgramFileName.zip" I use .zip but you can use .exe if you want.

Step 2

In VB make an import at the very top
Imports System.Text.RegularExpressions

Step 3

Add these

Dim CurrentVersion As String = "v1.0" '--- Change this to Current version, needs changing on every update
Dim ProgramName As String = "MyProgramName" '--- Change this to Your Progran Name
Dim SiteName As String = "YOURDOMAINHERE/UpdateCHK.html" '--- Change this to Your Update page
Dim VersionCHK, GetVer, GetVerLink As String
Dim GetUpd As Integer

There is only 3 things to change that are commented for you.

Step 4

Add this full Sub

Public Sub AutoUpdate()
Dim WebRequest As System.Net.HttpWebRequest = System.Net.HttpWebRequest.Create(SiteName)
Dim WebResponse As System.Net.HttpWebResponse = WebRequest.GetResponse
Dim STR As System.IO.StreamReader = New System.IO.StreamReader(WebResponse.GetResponseStream())
Dim ReadSource As String = STR.ReadToEnd
Dim Regex As New System.Text.RegularExpressions.Regex(ProgramName & "=v(\d+).(\d+)=(.*?).zip")
Dim matches As MatchCollection = Regex.Matches(ReadSource)

For Each match As Match In matches
Dim RegSplit() As String = Split(match.ToString, "=")
GetVer = RegSplit(1)
GetVerLink = RegSplit(2)
Next

If GetVer > CurrentVersion Then
GetUpd = MsgBox(ProgramName & " is an old version." & vbCrLf & "New Update is available" & _
vbCrLf & "Current version: " & CurrentVersion & vbCrLf & "Version Avalible: " & _
GetVer & vbCrLf & vbCrLf & "Update Now?", vbYesNo, "Update")

If GetUpd = vbYes Then
Dim sfd As New SaveFileDialog
sfd.FileName = IO.Path.GetFileName(GetVerLink)
If sfd.ShowDialog = DialogResult.OK Then
My.Computer.Network.DownloadFile(GetVerLink, sfd.FileName)
End If
End If
Else
MsgBox(ProgramName & " is upto date." & vbCrLf & "Current version: " & CurrentVersion, 0, "Update")
End If
End Sub

And thats it, call "AutoUpdate()" on either a button click or form load

I know there is shorter ways to do this like using webbrowsers ect but this is my method and it works like a charm :D

Thanks and Enjoy

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Blogger] Gỡ bỏ bản quyền template Blogspot không bị chuyển hướng

Xin chào các blogger, hẳn khi làm blog bạn chẳng còn xa lạ gì những trang cung cấp template nổi tiếng như soratemplates, gooyaabitemplates,... đúng không. Mỗi khi bạn tải template về thường có 2 tùy chọn đó là bản free và bản premium. Sự khác biệt giữa chúng là quá rõ ràng kể đến như support hoặc mã hóa code,...


Dân nghèo như chúng ta thường chỉ chơi bản free thôi, và đương nhiên sẽ có nhiều template dính quả bản quyền thần chưởng, ở đó thì họ thường gắn tên vào cuối footer và khi ta xóa dòng đó đi web site sẽ tự động chuyển hướng tới trang chủ của họ. Nói chung ta không nên xóa bản quyền template đi vì đó thể hiện sự tôn trọng tới người đã tạo ra template cho ta sử dụng.

Còn trong khuôn khổ bài viết này hung1001 sẽ cùng bạn tìm hiểu cách gỡ và thêm bản quyền của bạn vào nếu như bạn thích.


Ở đây tôi làm mẫu với template Treasury của Sora bản free. Đây là dòng tác giả đã chèn bản quyền và có đoạn js điều hướng nếu dòng bị xóa


Nhiệm vụ của bạn đó là đi dò toàn bộ các đoạn mã js đã bị mã hó…

[Blogger] Tạo hiệu ứng tuyết rơi chào đón Noel cho blogspot

Noel sắp đến để tăng thêm hiệu ứng cho blog của bạn hãy thêm vào 1 chút hiệu ứng tuyết rơi để cho không khí thêm sôi động


Cách làm cực kì đơn giản:

Đăng nhập vào blogChọn mẫu và vào phần chỉnh sửa htmlBạn để đoạn code sau vào giữa cặp thẻ <body> ... </body>
<script src='https://cdn.rawgit.com/hung1001/blogspot/master/js/tuyetroi.js'/>

Code nhúng trực tiếp vào web không thông qua host

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var snowmax=100
var snowcolor=new Array("#f2f8fa","#eff5f7","#dcedf1","#ffffff")
var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")
var snowletter="*"
var sinkspeed=1
var snowmaxsize=30
var snowminsize=20
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1
// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
v…

Share Template Mudah Grid Responsive.

Chào mọi người, dạo gần đây mình thấy có một bản mẫu blogspot đi kèm với một giao diện khá thân thiện nên mình cũng đem về rồi nhờ người anh em thân thiết xóa cái bản quyền template đi rồi share cho anh em dùng.  ƯU ĐIỂMLoad nhanhSEO tốtChuẩn responsiveRecent labelButton ShareFollow by emailBreadcrumbs...NHƯỢC ĐIỂMThì mình chưa tìm ra. Cách nhận template- Comment link share trên mạng xã hội ( tùy tâm ) - Comment mail phía dưới. Lưu ý: Bản này hoàn toàn đã xóa bản quyền rồi nhé.
Xem Demo