Chuyển đến nội dung chính

Công cụ hổ trợ mã hóa,giải mã URL,BASE64,HEX


Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn viết một đoạn code mã hóa và giải mã URL,BASE64 hay là HEX rất tiện lợi cho nhưng bạn nào muốn che dấu code hay những điều bí ẩn nào đó ^^.

Bên dưới là FULL đoạn CODEE cho bạn nào cần nhé :D

<h2>
Công cụ hỗ trợ mã hóa và giải mã URL, Base64, Hex</h2>
<div class="post-body">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://1.bp.blogspot.com/-jNGfrXzH9Lk/UqV-HvEX-bI/AAAAAAAAAqY/kHmqLCdRJ1w/s1600/how-to-encode-decode-any-text-html-or-javascript-code-300x300.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://1.bp.blogspot.com/-jNGfrXzH9Lk/UqV-HvEX-bI/AAAAAAAAAqY/kHmqLCdRJ1w/s400/how-to-encode-decode-any-text-html-or-javascript-code-300x300.png" /></a></div>
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a>

<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
function urlDecode(str){
str=str.replace(new RegExp('\\+','g'),' ');
return unescape(str);
}
function urlEncode(str){
str=escape(str);
str=str.replace(new RegExp('\\+','g'),'%2B');
return str.replace(new RegExp('%20','g'),'+');
}

var END_OF_INPUT = -1;

var base64Chars = new Array(
'A','B','C','D','E','F','G','H',
'I','J','K','L','M','N','O','P',
'Q','R','S','T','U','V','W','X',
'Y','Z','a','b','c','d','e','f',
'g','h','i','j','k','l','m','n',
'o','p','q','r','s','t','u','v',
'w','x','y','z','0','1','2','3',
'4','5','6','7','8','9','+','/'
);

var reverseBase64Chars = new Array();
for (var i=0; i < base64Chars.length; i++){
reverseBase64Chars[base64Chars[i]] = i;
}

var base64Str;
var base64Count;
function setBase64Str(str){
base64Str = str;
base64Count = 0;
}
function readBase64(){
if (!base64Str) return END_OF_INPUT;
if (base64Count >= base64Str.length) return END_OF_INPUT;
var c = base64Str.charCodeAt(base64Count) & 0xff;
base64Count++;
return c;
}
function encodeBase64(str){
setBase64Str(str);
var result = '';
var inBuffer = new Array(3);
var lineCount = 0;
var done = false;
while (!done && (inBuffer[0] = readBase64()) != END_OF_INPUT){
inBuffer[1] = readBase64();
inBuffer[2] = readBase64();
result += (base64Chars[ inBuffer[0] >> 2 ]);
if (inBuffer[1] != END_OF_INPUT){
result += (base64Chars [(( inBuffer[0] << 4 ) & 0x30) | (inBuffer[1] >> 4) ]);
if (inBuffer[2] != END_OF_INPUT){
result += (base64Chars [((inBuffer[1] << 2) & 0x3c) | (inBuffer[2] >> 6) ]);
result += (base64Chars [inBuffer[2] & 0x3F]);
} else {
result += (base64Chars [((inBuffer[1] << 2) & 0x3c)]);
result += ('=');
done = true;
}
} else {
result += (base64Chars [(( inBuffer[0] << 4 ) & 0x30)]);
result += ('=');
result += ('=');
done = true;
}
lineCount += 4;
if (lineCount >= 76){
result += ('\n');
lineCount = 0;
}
}
return result;
}
function readReverseBase64(){
if (!base64Str) return END_OF_INPUT;
while (true){
if (base64Count >= base64Str.length) return END_OF_INPUT;
var nextCharacter = base64Str.charAt(base64Count);
base64Count++;
if (reverseBase64Chars[nextCharacter]){
return reverseBase64Chars[nextCharacter];
}
if (nextCharacter == 'A') return 0;
}
return END_OF_INPUT;
}

function ntos(n){
n=n.toString(16);
if (n.length == 1) n="0"+n;
n="%"+n;
return unescape(n);
}

function decodeBase64(str){
setBase64Str(str);
var result = "";
var inBuffer = new Array(4);
var done = false;
while (!done && (inBuffer[0] = readReverseBase64()) != END_OF_INPUT
&& (inBuffer[1] = readReverseBase64()) != END_OF_INPUT){
inBuffer[2] = readReverseBase64();
inBuffer[3] = readReverseBase64();
result += ntos((((inBuffer[0] << 2) & 0xff)| inBuffer[1] >> 4));
if (inBuffer[2] != END_OF_INPUT){
result += ntos((((inBuffer[1] << 4) & 0xff)| inBuffer[2] >> 2));
if (inBuffer[3] != END_OF_INPUT){
result += ntos((((inBuffer[2] << 6) & 0xff) | inBuffer[3]));
} else {
done = true;
}
} else {
done = true;
}
}
return result;
}

var digitArray = new Array('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','a','b','c','d','e','f');
function toHex(n){
var result = ''
var start = true;
for (var i=32; i>0;){
i-=4;
var digit = (n>>i) & 0xf;
if (!start || digit != 0){
start = false;
result += digitArray[digit];
}
}
return (result==''?'0':result);
}

function pad(str, len, pad){
var result = str;
for (var i=str.length; i<len; i++){
result = pad + result;
}
return result;
}

function encodeHex(str){
var result = "";
for (var i=0; i<str.length; i++){
result += pad(toHex(str.charCodeAt(i)&0xff),2,'0');
}
return result;
}

var hexv = {
"00":0,"01":1,"02":2,"03":3,"04":4,"05":5,"06":6,"07":7,"08":8,"09":9,"0A":10,"0B":11,"0C":12,"0D":13,"0E":14,"0F":15,
"10":16,"11":17,"12":18,"13":19,"14":20,"15":21,"16":22,"17":23,"18":24,"19":25,"1A":26,"1B":27,"1C":28,"1D":29,"1E":30,"1F":31,
"20":32,"21":33,"22":34,"23":35,"24":36,"25":37,"26":38,"27":39,"28":40,"29":41,"2A":42,"2B":43,"2C":44,"2D":45,"2E":46,"2F":47,
"30":48,"31":49,"32":50,"33":51,"34":52,"35":53,"36":54,"37":55,"38":56,"39":57,"3A":58,"3B":59,"3C":60,"3D":61,"3E":62,"3F":63,
"40":64,"41":65,"42":66,"43":67,"44":68,"45":69,"46":70,"47":71,"48":72,"49":73,"4A":74,"4B":75,"4C":76,"4D":77,"4E":78,"4F":79,
"50":80,"51":81,"52":82,"53":83,"54":84,"55":85,"56":86,"57":87,"58":88,"59":89,"5A":90,"5B":91,"5C":92,"5D":93,"5E":94,"5F":95,
"60":96,"61":97,"62":98,"63":99,"64":100,"65":101,"66":102,"67":103,"68":104,"69":105,"6A":106,"6B":107,"6C":108,"6D":109,"6E":110,"6F":111,
"70":112,"71":113,"72":114,"73":115,"74":116,"75":117,"76":118,"77":119,"78":120,"79":121,"7A":122,"7B":123,"7C":124,"7D":125,"7E":126,"7F":127,
"80":128,"81":129,"82":130,"83":131,"84":132,"85":133,"86":134,"87":135,"88":136,"89":137,"8A":138,"8B":139,"8C":140,"8D":141,"8E":142,"8F":143,
"90":144,"91":145,"92":146,"93":147,"94":148,"95":149,"96":150,"97":151,"98":152,"99":153,"9A":154,"9B":155,"9C":156,"9D":157,"9E":158,"9F":159,
"A0":160,"A1":161,"A2":162,"A3":163,"A4":164,"A5":165,"A6":166,"A7":167,"A8":168,"A9":169,"AA":170,"AB":171,"AC":172,"AD":173,"AE":174,"AF":175,
"B0":176,"B1":177,"B2":178,"B3":179,"B4":180,"B5":181,"B6":182,"B7":183,"B8":184,"B9":185,"BA":186,"BB":187,"BC":188,"BD":189,"BE":190,"BF":191,
"C0":192,"C1":193,"C2":194,"C3":195,"C4":196,"C5":197,"C6":198,"C7":199,"C8":200,"C9":201,"CA":202,"CB":203,"CC":204,"CD":205,"CE":206,"CF":207,
"D0":208,"D1":209,"D2":210,"D3":211,"D4":212,"D5":213,"D6":214,"D7":215,"D8":216,"D9":217,"DA":218,"DB":219,"DC":220,"DD":221,"DE":222,"DF":223,
"E0":224,"E1":225,"E2":226,"E3":227,"E4":228,"E5":229,"E6":230,"E7":231,"E8":232,"E9":233,"EA":234,"EB":235,"EC":236,"ED":237,"EE":238,"EF":239,
"F0":240,"F1":241,"F2":242,"F3":243,"F4":244,"F5":245,"F6":246,"F7":247,"F8":248,"F9":249,"FA":250,"FB":251,"FC":252,"FD":253,"FE":254,"FF":255
};

function decodeHex(str){
str = str.toUpperCase().replace(new RegExp("s/[^0-9A-Z]//g"));
var result = "";
var nextchar = "";
for (var i=0; i<str.length; i++){
nextchar += str.charAt(i);
if (nextchar.length == 2){
result += ntos(hexv[nextchar]);
nextchar = "";
}
}
return result;

}
//</script></div>
--&gt;


<body>
<form name="code" onsubmit="return false()">

<textarea cols="100" decode="" encode="" enter="" here.="" name="text" onfocus="if (this.value==" or="" rows="5" style="height: 55%; width: 100%;" text="" this.value="" to="">Nhập chuỗi ký tự hoặc văn bản cần mã hóa vào đây...</textarea>

<center>
<table>
<tr><td align="center">
<input onclick="document.code.text.value=urlEncode(document.code.text.value);" type="button" value="Mã hóa" />
</td><td align="center">
URL
</td><td align="center">
<input onclick="document.code.text.value=urlDecode(document.code.text.value);" type="button" value="Giải mã" />

</td></tr>
<tr><td align="center">
<input onclick="document.code.text.value=encodeBase64(document.code.text.value);" type="button" value="Mã hóa" />
</td><td align="center">
Base 64
</td><td align="center">

<input onclick="document.code.text.value=decodeBase64(document.code.text.value);" type="button" value="Giải mã" />

</td></tr>
<tr><td align="center">
<input onclick="document.code.text.value=encodeHex(document.code.text.value);" type="button" value="Mã hóa" />

</td><td align="center">
Hex
</td><td align="center">
<input onclick="document.code.text.value=decodeHex(document.code.text.value);" type="button" value="Giải mã" />

</td></tr>
<tr><td align="center">
</td><td align="center">
<input type="reset" value="Clear" />
</td><td align="center">
</td></tr>
</table>
</center>
</form>
</body>

<style>
.comments {display:none;}
</style>

Còn đây là demo ^^

DEMO

Chúc các bạn thành công :D

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Blogger] Gỡ bỏ bản quyền template Blogspot không bị chuyển hướng

Xin chào các blogger, hẳn khi làm blog bạn chẳng còn xa lạ gì những trang cung cấp template nổi tiếng như soratemplates, gooyaabitemplates,... đúng không. Mỗi khi bạn tải template về thường có 2 tùy chọn đó là bản free và bản premium. Sự khác biệt giữa chúng là quá rõ ràng kể đến như support hoặc mã hóa code,...


Dân nghèo như chúng ta thường chỉ chơi bản free thôi, và đương nhiên sẽ có nhiều template dính quả bản quyền thần chưởng, ở đó thì họ thường gắn tên vào cuối footer và khi ta xóa dòng đó đi web site sẽ tự động chuyển hướng tới trang chủ của họ. Nói chung ta không nên xóa bản quyền template đi vì đó thể hiện sự tôn trọng tới người đã tạo ra template cho ta sử dụng.

Còn trong khuôn khổ bài viết này hung1001 sẽ cùng bạn tìm hiểu cách gỡ và thêm bản quyền của bạn vào nếu như bạn thích.


Ở đây tôi làm mẫu với template Treasury của Sora bản free. Đây là dòng tác giả đã chèn bản quyền và có đoạn js điều hướng nếu dòng bị xóa


Nhiệm vụ của bạn đó là đi dò toàn bộ các đoạn mã js đã bị mã hó…

[Blogger] Tạo hiệu ứng tuyết rơi chào đón Noel cho blogspot

Noel sắp đến để tăng thêm hiệu ứng cho blog của bạn hãy thêm vào 1 chút hiệu ứng tuyết rơi để cho không khí thêm sôi động


Cách làm cực kì đơn giản:

Đăng nhập vào blogChọn mẫu và vào phần chỉnh sửa htmlBạn để đoạn code sau vào giữa cặp thẻ <body> ... </body>
<script src='https://cdn.rawgit.com/hung1001/blogspot/master/js/tuyetroi.js'/>

Code nhúng trực tiếp vào web không thông qua host

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var snowmax=100
var snowcolor=new Array("#f2f8fa","#eff5f7","#dcedf1","#ffffff")
var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")
var snowletter="*"
var sinkspeed=1
var snowmaxsize=30
var snowminsize=20
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1
// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
v…

Share Template Mudah Grid Responsive.

Chào mọi người, dạo gần đây mình thấy có một bản mẫu blogspot đi kèm với một giao diện khá thân thiện nên mình cũng đem về rồi nhờ người anh em thân thiết xóa cái bản quyền template đi rồi share cho anh em dùng.  ƯU ĐIỂMLoad nhanhSEO tốtChuẩn responsiveRecent labelButton ShareFollow by emailBreadcrumbs...NHƯỢC ĐIỂMThì mình chưa tìm ra. Cách nhận template- Comment link share trên mạng xã hội ( tùy tâm ) - Comment mail phía dưới. Lưu ý: Bản này hoàn toàn đã xóa bản quyền rồi nhé.
Xem Demo