Chuyển đến nội dung chính

Auto Post Group Facebook 2015


Tính năng mới:
+ Bạn có thể tùy chỉnh group nào muốn post và group nào không?
Cài đặt:
+ Firefox mới nhất.
+ iMacros mới nhất.

Video Hướng dẫn :


var contents = null, images = null, groups = null;
var codedefault1="TAB CLOSEALLOTHERS\n SET !EXTRACT_TEST_POPUP NO\n SET !TIMEOUT_PAGE 10\n SET !ERRORIGNORE YES\n SET !TIMEOUT_STEP 0.1\n";
var codedefault2="SET !EXTRACT_TEST_POPUP NO\n SET !TIMEOUT_PAGE 10\n SET !ERRORIGNORE YES\n SET !TIMEOUT_STEP 0.1\n";
var console = (Components.utils.import("resource://gre/modules/devtools/Console.jsm", {})).console;
var wm = Components.classes["@mozilla.org/appshell/window-mediator;1"].getService(Components.interfaces.nsIWindowMediator);
var window = wm.getMostRecentWindow("navigator:browser");
function random(a,b){var c= b-a; return Math.floor((Math.random()*c)+a);}
function playPost(groups,contents,images){
for(key in groups){
if(typeof(groups[key].href)!="undefined"){
if(key==0) code="TAB OPEN\n TAB T=2\n";
else code="";
code+="URL GOTO="+groups[key].href+"\n";
if(images.length==0){
code+="TAG POS=1 TYPE=TEXTAREA ATTR=ID:* CONTENT="+contents[random(0,contents.length-1)].value.replace(/ /g, "<sp>").replace(/\n/g, "<br>")+"\n";
code+="TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT ATTR=NAME:view_post\n";
code+="WAIT SECONDS="+random(10,35)+"\n";
}else{
code+="TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT ATTR=name:lgc_view_photo\n";
for(key2 in images){
if(!isNaN(key2)){
code+="TAG POS=1 TYPE=INPUT:FILE ATTR=NAME:file"+(parseInt(key2)+parseInt(1))+" CONTENT="+images[key2].getAttribute('data').replace(/ /g, "<sp>")+"\n";
}
}
code+="TAG POS=1 TYPE=TEXTAREA ATTR=ID:* CONTENT="+contents[random(0,contents.length-1)].value.replace(/ /g, "<sp>").replace(/\n/g, "<br>")+"\n";
code+="TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT ATTR=NAME:photo_upload\n";
code+="TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT ATTR=NAME:done\n";
code+="WAIT SECONDS="+random(20,50)+"\n";
}
iimPlayCode(codedefault2+code);
}
}
}

function getParents(el) {
var parents = [];
var p = el.parentNode;
while (p !== null) {
var o = p;
parents.push(o);
p = o.parentNode;
}
return parents;
}
iimPlayCode(codedefault1+"URL GOTO=https://m.facebook.com/groups/?seemore&refid=27\n ");
window.document.querySelectorAll(".bi")[0].innerHTML='<div class="contentap"><div class="ctap"><textarea style="width:98%" placeholder="Content" class="ap"></textarea></div></div> <div class="btcta" style="float:right;"><button class="act">add content</button><button class="rmct">Remove Content</button></div> <div class="imgap"><input style="width:98%" type="file" class="upfbgr" data="" > <br><input style="width:98%" type="file" class="upfbgr" data="" > <br><input style="width:98%" type="file" class="upfbgr" data="" > <br></div> <br> <div class="btcta" style="float:right;"><button class="editgroup">Edit Group</button><button class="run">RunPost</button></div>'
window.document.querySelectorAll('.rmct')[0].addEventListener("click", function(){
window.document.querySelectorAll('.ctap')[window.document.querySelectorAll('.ctap').length-1].remove();
});

window.document.querySelectorAll('.act')[0].addEventListener("click", function(){
if(window.document.querySelectorAll('.ctap').length<3){
window.document.querySelectorAll('.contentap')[0].innerHTML = window.document.querySelectorAll('.contentap')[0].innerHTML + '<div class="ctap"><textarea style="width:98%" placeholder="Content" class="ap"></textarea></div></div>';
}
});
for(i in window.document.querySelectorAll('input[type="file"]') )
if(!isNaN(i))
window.document.querySelectorAll('input[type="file"]')[i].addEventListener("change", function(){this.setAttribute('data',this.value);});

var edit=0;
window.document.querySelectorAll('.editgroup')[0].addEventListener("click", function(){
if(edit==0){
for(i in window.document.querySelectorAll("ul")[0].querySelectorAll(".u") ){
if(!isNaN(i)){
window.document.querySelectorAll("ul")[0].querySelectorAll(".u")[i].innerHTML = window.document.querySelectorAll("ul")[0].querySelectorAll(".u")[i].innerHTML +' <button class="rmgr"> Delete</button> ';
window.document.querySelectorAll("ul")[0].querySelectorAll(".u button")[i].addEventListener("click", function(){
getParents(this)[4].remove();
});
}
}
edit=1;
}
});
window.document.querySelectorAll('.run')[0].addEventListener("click", function(){
contents = window.document.querySelectorAll(".ap");
if(contents[0].value!=""){
images = window.document.querySelectorAll(".upfbgr:not([data=\"\"])");
groups = window.document.querySelectorAll("ul")[0].querySelectorAll("a[href^=\"/groups/\"]");
playPost(groups,contents,images);
}else{
contents[0].style.border="1px solid #C82828";
}

});
iimPlay('CODE:WAIT SECONDS=9999');


Nếu các bạn làm đủ các bước trên mà không chạy thì làm theo cách sau nhé:
Copy cái nội dung Script dùng notpad hoặc gì đó save thành file .js save nó vào folder của iMacros rồi run là được. Muốn chạy chậm thì sửa cái đoạn random time wait nhé "WAIT SECONDS"

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Blogger] Gỡ bỏ bản quyền template Blogspot không bị chuyển hướng

Xin chào các blogger, hẳn khi làm blog bạn chẳng còn xa lạ gì những trang cung cấp template nổi tiếng như soratemplates, gooyaabitemplates,... đúng không. Mỗi khi bạn tải template về thường có 2 tùy chọn đó là bản free và bản premium. Sự khác biệt giữa chúng là quá rõ ràng kể đến như support hoặc mã hóa code,...


Dân nghèo như chúng ta thường chỉ chơi bản free thôi, và đương nhiên sẽ có nhiều template dính quả bản quyền thần chưởng, ở đó thì họ thường gắn tên vào cuối footer và khi ta xóa dòng đó đi web site sẽ tự động chuyển hướng tới trang chủ của họ. Nói chung ta không nên xóa bản quyền template đi vì đó thể hiện sự tôn trọng tới người đã tạo ra template cho ta sử dụng.

Còn trong khuôn khổ bài viết này hung1001 sẽ cùng bạn tìm hiểu cách gỡ và thêm bản quyền của bạn vào nếu như bạn thích.


Ở đây tôi làm mẫu với template Treasury của Sora bản free. Đây là dòng tác giả đã chèn bản quyền và có đoạn js điều hướng nếu dòng bị xóa


Nhiệm vụ của bạn đó là đi dò toàn bộ các đoạn mã js đã bị mã hó…

[Blogger] Tạo hiệu ứng tuyết rơi chào đón Noel cho blogspot

Noel sắp đến để tăng thêm hiệu ứng cho blog của bạn hãy thêm vào 1 chút hiệu ứng tuyết rơi để cho không khí thêm sôi động


Cách làm cực kì đơn giản:

Đăng nhập vào blogChọn mẫu và vào phần chỉnh sửa htmlBạn để đoạn code sau vào giữa cặp thẻ <body> ... </body>
<script src='https://cdn.rawgit.com/hung1001/blogspot/master/js/tuyetroi.js'/>

Code nhúng trực tiếp vào web không thông qua host

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var snowmax=100
var snowcolor=new Array("#f2f8fa","#eff5f7","#dcedf1","#ffffff")
var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")
var snowletter="*"
var sinkspeed=1
var snowmaxsize=30
var snowminsize=20
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1
// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
v…

Share Template Mudah Grid Responsive.

Chào mọi người, dạo gần đây mình thấy có một bản mẫu blogspot đi kèm với một giao diện khá thân thiện nên mình cũng đem về rồi nhờ người anh em thân thiết xóa cái bản quyền template đi rồi share cho anh em dùng.  ƯU ĐIỂMLoad nhanhSEO tốtChuẩn responsiveRecent labelButton ShareFollow by emailBreadcrumbs...NHƯỢC ĐIỂMThì mình chưa tìm ra. Cách nhận template- Comment link share trên mạng xã hội ( tùy tâm ) - Comment mail phía dưới. Lưu ý: Bản này hoàn toàn đã xóa bản quyền rồi nhé.
Xem Demo