Chuyển đến nội dung chính

[VB.NET] Hướng dẫn lập trình ứng dụng chat facebook messager

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn viết ứng dụng chat facebook, Facebook messager bằng ngôn ngữ vb.net.

Nhiều lúc các bạn không muốn vào trang web facebook để đọc thông tin, mà chỉ muốn tán gẫu thôi.

Mình hướng dẫn các bạn viết ứng dụng chat Facebook để desktop chát cho ngầu :))

Để viết được ứng dụng này, cũng rất đơn giản, các bạn chỉ cần sử dụng một công cụ Web Browser. Và trỏ url về địa chỉ https://vi-vn.messenger.com/.

Vậy là xong.

Giao diện ứng dụng chat Facebook:


Source code ứng dụng:

Imports System.Net

Public Class Form1


#Region "LOADING FORM / KIỂM TRA KẾT NỐI INTERNET"
Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
Try
My.Computer.Network.Ping("www.Google.com")
Catch
MsgBox("Kiểm tra kết nối internet của bạn." & vbNewLine & "Thông báo", MsgBoxStyle.Critical, "Error")
End
End Try
End Sub
#End Region


#Region "PANEL MOVING"

Dim drag As Boolean
Dim mousex As Integer
Dim mousey As Integer

Private Sub Panel1_MouseDown(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles Panel1.MouseDown
drag = True
mousex = Windows.Forms.Cursor.Position.X - Me.Left
mousey = Windows.Forms.Cursor.Position.Y - Me.Top
End Sub
Private Sub Panel1_MouseMove(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles Panel1.MouseMove
If drag Then
Me.Top = Windows.Forms.Cursor.Position.Y - mousey
Me.Left = Windows.Forms.Cursor.Position.X - mousex
End If

End Sub
Private Sub Panel1_MouseUp(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles Panel1.MouseUp
drag = False
End Sub
#End RegionPrivate Sub Label1_MouseDown(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles Label1.MouseDown
drag = True 'Sets the variable drag to true.
mousex = Windows.Forms.Cursor.Position.X - Me.Left 'Sets variable mousex
mousey = Windows.Forms.Cursor.Position.Y - Me.Top 'Sets variable mousey
End Sub
Private Sub Label1_MouseMove(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles Label1.MouseMove
If drag Then
Me.Top = Windows.Forms.Cursor.Position.Y - mousey
Me.Left = Windows.Forms.Cursor.Position.X - mousex
End If
End Sub
Private Sub Label1_MouseUp(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles Label1.MouseUp
drag = False
End SubPrivate Sub Button1_Paint(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles Button1.Paint
Dim Btn = DirectCast(sender, Button)
Using P As New Pen(Me.BackColor)
e.Graphics.DrawRectangle(P, 1, 1, Btn.Width - 3, Btn.Height - 3)
End Using
Button1.FlatAppearance.BorderSize = 0
End Sub

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
End
End Sub

Private Sub Button2_Paint(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles Button2.Paint
Dim Btn = DirectCast(sender, Button)
Using P As New Pen(Me.BackColor)
e.Graphics.DrawRectangle(P, 1, 1, Btn.Width - 3, Btn.Height - 3)
End Using
Button2.FlatAppearance.BorderSize = 0
End Sub
Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
Me.WindowState = FormWindowState.Minimized
End Sub
Private Sub MinimizeToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles MinimizeToolStripMenuItem.Click
Me.WindowState = FormWindowState.Minimized
End Sub

End Class

Video Demo Của Tác Giả :Chúc các bạn thành công. Mọi câu hỏi thắc mắc đến bài viết xin truy cập http://hoidap.laptrinhvb.net để được support.Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Blogger] Gỡ bỏ bản quyền template Blogspot không bị chuyển hướng

Xin chào các blogger, hẳn khi làm blog bạn chẳng còn xa lạ gì những trang cung cấp template nổi tiếng như soratemplates, gooyaabitemplates,... đúng không. Mỗi khi bạn tải template về thường có 2 tùy chọn đó là bản free và bản premium. Sự khác biệt giữa chúng là quá rõ ràng kể đến như support hoặc mã hóa code,...


Dân nghèo như chúng ta thường chỉ chơi bản free thôi, và đương nhiên sẽ có nhiều template dính quả bản quyền thần chưởng, ở đó thì họ thường gắn tên vào cuối footer và khi ta xóa dòng đó đi web site sẽ tự động chuyển hướng tới trang chủ của họ. Nói chung ta không nên xóa bản quyền template đi vì đó thể hiện sự tôn trọng tới người đã tạo ra template cho ta sử dụng.

Còn trong khuôn khổ bài viết này hung1001 sẽ cùng bạn tìm hiểu cách gỡ và thêm bản quyền của bạn vào nếu như bạn thích.


Ở đây tôi làm mẫu với template Treasury của Sora bản free. Đây là dòng tác giả đã chèn bản quyền và có đoạn js điều hướng nếu dòng bị xóa


Nhiệm vụ của bạn đó là đi dò toàn bộ các đoạn mã js đã bị mã hó…

[Blogger] Tạo hiệu ứng tuyết rơi chào đón Noel cho blogspot

Noel sắp đến để tăng thêm hiệu ứng cho blog của bạn hãy thêm vào 1 chút hiệu ứng tuyết rơi để cho không khí thêm sôi động


Cách làm cực kì đơn giản:

Đăng nhập vào blogChọn mẫu và vào phần chỉnh sửa htmlBạn để đoạn code sau vào giữa cặp thẻ <body> ... </body>
<script src='https://cdn.rawgit.com/hung1001/blogspot/master/js/tuyetroi.js'/>

Code nhúng trực tiếp vào web không thông qua host

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var snowmax=100
var snowcolor=new Array("#f2f8fa","#eff5f7","#dcedf1","#ffffff")
var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")
var snowletter="*"
var sinkspeed=1
var snowmaxsize=30
var snowminsize=20
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1
// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
v…

Share Template Mudah Grid Responsive.

Chào mọi người, dạo gần đây mình thấy có một bản mẫu blogspot đi kèm với một giao diện khá thân thiện nên mình cũng đem về rồi nhờ người anh em thân thiết xóa cái bản quyền template đi rồi share cho anh em dùng.  ƯU ĐIỂMLoad nhanhSEO tốtChuẩn responsiveRecent labelButton ShareFollow by emailBreadcrumbs...NHƯỢC ĐIỂMThì mình chưa tìm ra. Cách nhận template- Comment link share trên mạng xã hội ( tùy tâm ) - Comment mail phía dưới. Lưu ý: Bản này hoàn toàn đã xóa bản quyền rồi nhé.
Xem Demo