Chuyển đến nội dung chính

Keyboard Shorcuts (Microsoft Windows)


Keyboard Shorcuts (Microsoft Window)
 1. CTRL+C (Copy)
 2. CTRL+X (Cut)
 3. CTRL+V (Paste)
 4. CTRL+Z (Undo)
 5. DELETE (Delete)
 6. SHIFT+DELETE (Delete the selected item permanently without placing the item in the Recycle Bin)
 7. CTRL while dragging an item (Copy the selected item)
 8. CTRL+SHIFT while dragging an item (Create a shortcut to the selected item)
 9. F2 key (Rename the selected item)
 10. CTRL+RIGHT ARROW (Move the insertion point to the beginning of the next word)
 11. CTRL+LEFT ARROW (Move the insertion point to the beginning of the previous word)
 12. CTRL+DOWN ARROW (Move the insertion point to the beginning of the next paragraph)
 13. CTRL+UP ARROW (Move the insertion point to the beginning of the previous paragraph)
 14. CTRL+SHIFT with any of the arrow keys (Highlight a block of text) SHIFT with any of the arrow keys (Select more than one item in a window or on the desktop, or select text in a document)
 15. CTRL+A (Select all)
 16. F3 key (Search for a file or a folder)
 17. ALT+ENTER (View the properties for the selected item)
 18. ALT+F4 (Close the active item, or quit the active program)
 19. ALT+ENTER (Display the properties of the selected object)
 20. ALT+SPACEBAR (Open the shortcut menu for the active window)
 21. CTRL+F4 (Close the active document in programs that enable you to have multiple documents opensimultaneou sly)
 22. ALT+TAB (Switch between the open items)
 23. ALT+ESC (Cycle through items in the order that they had been opened)
 24. F6 key (Cycle through the screen elements in a window or on the desktop)
 25. F4 key (Display the Address bar list in My Computer or Windows Explorer)
 26. SHIFT+F10 (Display the shortcut menu for the selected item) 27. ALT+SPACEBAR (Display the System menu for the active window)
 27. CTRL+ESC (Display the Start menu)
 28. ALT+Underlined letter in a menu name (Display the corresponding menu) Underlined letter in a command name on an open menu (Perform the corresponding command)
 29. F10 key (Activate the menu bar in the active program)
 30. RIGHT ARROW (Open the next menu to the right, or open a submenu)
 31. LEFT ARROW (Open the next menu to the left, or close a submenu)
 32. F5 key (Update the active window)
 33. BACKSPACE (View the folder onelevel up in My Computer or Windows Explorer)
 34. ESC (Cancel the current task)
 35. SHIFT when you insert a CD- ROMinto the CD-ROM drive (Prevent the CD-ROM from automatically playing)

Dialog Box - Keyboard Shortcuts
 1. CTRL+TAB (Move forward through the tabs)
 2. CTRL+SHIFT+TAB (Move backward through the tabs)
 3. TAB (Move forward through the options)
 4. SHIFT+TAB (Move backward through the options)
 5. ALT+Underlined letter (Perform the corresponding command or select the corresponding option)
 6. ENTER (Perform the command for the active option or button)
 7. SPACEBAR (Select or clear the check box if the active option is a check box)
 8. ARROW KEYS (Select a button if the active option is a group of option buttons)
 9. F1 key (Display Help)
 10. F4 key (Display the items in the active list)
 11. BACKSPACE (Open a folder one level up if a folder is selected in the Save As or Open dialog box)

Microsoft Natural Keyboard Shortcuts
 1. Windows Logo (Display or hide the Start menu)
 2. Windows Logo+BREAK (Display the System Properties dialog box)
 3. Windows Logo+D (Display the desktop)
 4. Windows Logo+M (Minimize all of the windows)
 5. Windows Logo+SHIFT+M (Restorethe minimized windows)
 6. Windows Logo+E (Open My Computer)
 7. Windows Logo+F (Search for a file or a folder)
 8. CTRL+Windows Logo+F (Search for computers)
 9. Windows Logo+F1 (Display Windows Help)
 10. Windows Logo+ L (Lock the keyboard)
 11. Windows Logo+R (Open the Run dialog box)
 12. Windows Logo+U (Open Utility Manager)
 13. Accessibility Keyboard Shortcuts
 14. Right SHIFT for eight seconds (Switch FilterKeys either on or off)
 15. Left ALT+left SHIFT+PRINT SCREEN (Switch High Contrast either on or off)
 16. Left ALT+left SHIFT+NUM LOCK (Switch the MouseKeys either on or off)
 17. SHIFT five times (Switch the StickyKeys either on or off)
 18. NUM LOCK for five seconds (Switch the ToggleKeys either on or off)
 19. Windows Logo +U (Open Utility Manager)
 20. Windows Explorer Keyboard Shortcuts
 21. END (Display the bottom of the active window)
 22. HOME (Display the top of the active window)
 23. NUM LOCK+Asterisk sign (*) (Display all of the subfolders that are under the selected folder)
 24. NUM LOCK+Plus sign (+) (Display the contents of the selected folder)

MMC COnsole Windows Shortcut keys
 1. SHIFT+F10 (Display the Action shortcut menu for the selected item)
 2. F1 key (Open the Help topic, if any, for the selected item)
 3. F5 key (Update the content of all console windows)
 4. CTRL+F10 (Maximize the active console window)
 5. CTRL+F5 (Restore the active console window)
 6. ALT+ENTER (Display the Properties dialog box, if any, for theselected item)
 7. F2 key (Rename the selected item)
 8. CTRL+F4 (Close the active console window. When a console has only one console window, this shortcut closes the console)

Remote Desktop Connection Navigation
 1. CTRL+ALT+END (Open the Microsoft Windows NT Security dialog box)
 2. ALT+PAGE UP (Switch between programs from left to right)
 3. ALT+PAGE DOWN (Switch between programs from right to left) 
 4. ALT+INSERT (Cycle through the programs in most recently used order)
 5. ALT+HOME (Display the Start menu)
 6. CTRL+ALT+BREAK (Switch the client computer between a window and a full screen)
 7. ALT+DELETE (Display the Windows menu)
 8. CTRL+ALT+Minus sign (-) (Place a snapshot of the active window in the client on the Terminal server clipboard and provide the same functionality as pressing PRINT SCREEN on a local computer.)
 9. CTRL+ALT+Plus sign (+) (Place asnapshot of the entire client window area on the Terminal server clipboardand provide the same functionality aspressing ALT+PRINT SCREEN on a local computer.)

Microsoft Internet Explorer Keyboard Shortcuts
 1. CTRL+B (Open the Organize Favorites dialog box)
 2. CTRL+E (Open the Search bar)
 3. CTRL+F (Start the Find utility)
 4. CTRL+H (Open the History bar)
 5. CTRL+I (Open the Favorites bar)
 6. CTRL+L (Open the Open dialog box)
 7. CTRL+N (Start another instance of the browser with the same Web address)
 8. CTRL+O (Open the Open dialog box,the same as CTRL+L)
 9. CTRL+P (Open the Print dialog box)
 10. CTRL+R (Update the current Web )

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Blogger] Gỡ bỏ bản quyền template Blogspot không bị chuyển hướng

Xin chào các blogger, hẳn khi làm blog bạn chẳng còn xa lạ gì những trang cung cấp template nổi tiếng như soratemplates, gooyaabitemplates,... đúng không. Mỗi khi bạn tải template về thường có 2 tùy chọn đó là bản free và bản premium. Sự khác biệt giữa chúng là quá rõ ràng kể đến như support hoặc mã hóa code,...


Dân nghèo như chúng ta thường chỉ chơi bản free thôi, và đương nhiên sẽ có nhiều template dính quả bản quyền thần chưởng, ở đó thì họ thường gắn tên vào cuối footer và khi ta xóa dòng đó đi web site sẽ tự động chuyển hướng tới trang chủ của họ. Nói chung ta không nên xóa bản quyền template đi vì đó thể hiện sự tôn trọng tới người đã tạo ra template cho ta sử dụng.

Còn trong khuôn khổ bài viết này hung1001 sẽ cùng bạn tìm hiểu cách gỡ và thêm bản quyền của bạn vào nếu như bạn thích.


Ở đây tôi làm mẫu với template Treasury của Sora bản free. Đây là dòng tác giả đã chèn bản quyền và có đoạn js điều hướng nếu dòng bị xóa


Nhiệm vụ của bạn đó là đi dò toàn bộ các đoạn mã js đã bị mã hó…

[Blogger] Tạo hiệu ứng tuyết rơi chào đón Noel cho blogspot

Noel sắp đến để tăng thêm hiệu ứng cho blog của bạn hãy thêm vào 1 chút hiệu ứng tuyết rơi để cho không khí thêm sôi động


Cách làm cực kì đơn giản:

Đăng nhập vào blogChọn mẫu và vào phần chỉnh sửa htmlBạn để đoạn code sau vào giữa cặp thẻ <body> ... </body>
<script src='https://cdn.rawgit.com/hung1001/blogspot/master/js/tuyetroi.js'/>

Code nhúng trực tiếp vào web không thông qua host

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var snowmax=100
var snowcolor=new Array("#f2f8fa","#eff5f7","#dcedf1","#ffffff")
var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")
var snowletter="*"
var sinkspeed=1
var snowmaxsize=30
var snowminsize=20
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1
// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
v…

Share Template Mudah Grid Responsive.

Chào mọi người, dạo gần đây mình thấy có một bản mẫu blogspot đi kèm với một giao diện khá thân thiện nên mình cũng đem về rồi nhờ người anh em thân thiết xóa cái bản quyền template đi rồi share cho anh em dùng.  ƯU ĐIỂMLoad nhanhSEO tốtChuẩn responsiveRecent labelButton ShareFollow by emailBreadcrumbs...NHƯỢC ĐIỂMThì mình chưa tìm ra. Cách nhận template- Comment link share trên mạng xã hội ( tùy tâm ) - Comment mail phía dưới. Lưu ý: Bản này hoàn toàn đã xóa bản quyền rồi nhé.
Xem Demo