Chuyển đến nội dung chính

VB.NET - Code Posted PasteBin !

Chào các bạn hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn biết một ứng dụng mới của mình :D, đó là posted PASTEBIN một trang cất giử dữ liệu của các HACKER và các CODER khá tốt hiện nay :P


Nhìn sơ hình ảnh trên các bạn cũng đã biết làm gì rồi chứ (đối với các coder) :D đó là thêm "2 TEXTBOX và 1 BUTTON " và điều còn lại là trang trí cho đẹp ứng dụng của các bạn thôi :D.


Còn bên dưới là FULL CODE cho mọi người nhé :D

Imports System.Collections.Specialized
Imports System.Net
Imports System.Text
Public Class Form1

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Dim webclient As New Net.WebClient
ToolStripStatusLabel4.Text = webclient.DownloadString("http://bomkhung.info/version-rss.txt")
TextBox3.Text = webclient.DownloadString("http://bomkhung.info/ban-quyen.txt")
Timer1.Enabled = webclient.DownloadString("http://bomkhung.info/time.txt")
ToolStripStatusLabel2.Text = TimeOfDay.TimeOfDay.ToString
Label1.Text = " Cảm Ơn Các Bạn Đã Sữ Dụng Ứng Dụng Của Bờm Khùng Blogger"
Process.Start("http://www.bomkhung.info")
End Sub
Public Class Paste
Dim _devkey As String
Dim _username As String
Dim _userpassword As String
Dim _PasteCode As String
Dim _PasteName As String
Dim _Syntax As String
Dim _ExpireDate As String
Dim _PasteExposure As Integer
Dim ukey As String
Sub New(ByVal Key As String, ByVal username As String, ByVal password As String, ByVal PasteCode As String, _
ByVal PasteName As String, ByVal PasteExposure As Integer, ByVal SyntaxHighlighting As String, _
ByVal ExpireDate As String)
_devkey = Key
_username = username
_userpassword = password
_PasteCode = PasteCode
_PasteName = PasteName
_PasteExposure = PasteExposure
_Syntax = SyntaxHighlighting
_ExpireDate = ExpireDate
End Sub

Public Function Start() As String
Dim chiavi As New NameValueCollection()
chiavi.Add("api_dev_key", _devkey)
chiavi.Add("api_user_name", _username)
chiavi.Add("api_user_password", _userpassword)

Dim wClient As New WebClient()
Dim risposta As String = Encoding.UTF8.GetString(wClient.UploadValues("http://pastebin.com/api/api_login.php", chiavi))

If risposta.ToLower.Contains("bad api request") Then
MessageBox.Show("Login failed!", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Return "ERROR"
Else
ukey = risposta
Try
Dim output As String = MakePaste() 'Restituisce una stringa
Process.Start(output)
Return "SUCCESS"
Catch Ex As Exception
MessageBox.Show("Exception: " & Ex.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Return "ERROR"
End Try
End If
End Function

Public Function MakePaste() As String
If ukey = "" Then Return "ERROR"

Dim chiavi As New NameValueCollection()
chiavi.Add("api_dev_key", _devkey)
chiavi.Add("api_user_key", ukey)
chiavi.Add("api_option", "paste")
chiavi.Add("api_paste_code", _PasteCode)
chiavi.Add("api_paste_name", _PasteName)
chiavi.Add("api_paste_format", _Syntax)
chiavi.Add("api_paste_private", _PasteExposure)
chiavi.Add("api_paste_expire_date", "N")

Dim wc As New WebClient()
Dim Risultato As String = ""
Dim Risposta As String = Encoding.UTF8.GetString(wc.UploadValues( _
"http://pastebin.com/api/api_post.php", chiavi))

If Risposta.ToLower.Contains("Sai Thông Tin API") Then
' Key non valida
Else
Risultato = Risposta
End If
Return Risultato
End Function


End Class

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim Maker As New Paste("API Key", "User", "Password", TextBox1.Text, _
TextBox2.Text, 1, "Text", "N")
' Parameter ExpireDate> N= Never // 1M= 1 Month // 10M= 10 Minutes e così via, etc...
' Parameter PasteExposure> 0= Public // 1= Unlisted // 2= Private
ToolStripStatusLabel1.Text = "Login BOMKHUNG92 Successfull |"
GroupBox1.Text = TextBox2.Text
Maker.Start()
End Sub

Private Sub mainForm_Resize(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Resize
If Me.WindowState = FormWindowState.Minimized Then
NotifyIcon1.Visible = True
Me.Visible = False
End If
End Sub

Private Sub NotifyIcon1_MouseDoubleClick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles NotifyIcon1.MouseDoubleClick
If e.Button = Windows.Forms.MouseButtons.Left Then
Me.Visible = True
NotifyIcon1.BalloonTipText = "Bạn Đã Ẩn Ứng Dụng Xuống Dưới!"
If Me.WindowState = FormWindowState.Minimized Then
Me.WindowState = FormWindowState.Normal
End If
NotifyIcon1.Visible = False
End If
End Sub


Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
' chử trên textbox chạy
Dim c1, c2 As String
c1 = TextBox3.Text.Substring(TextBox3.Text.Length - 1, 1)
c2 = TextBox3.Text.Substring(0, TextBox3.Text.Length - 1)
TextBox3.Text = c1 & c2
End Sub
End Class

Nhược điểm của đoạn code trên là mình chưa tìm ra cách tạo ra list nhưng code trong đó như "PHP,HTML"C#..." nên các bạn thông cảm cho mình nhé !

DOWNLOAD

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Blogger] Gỡ bỏ bản quyền template Blogspot không bị chuyển hướng

Xin chào các blogger, hẳn khi làm blog bạn chẳng còn xa lạ gì những trang cung cấp template nổi tiếng như soratemplates, gooyaabitemplates,... đúng không. Mỗi khi bạn tải template về thường có 2 tùy chọn đó là bản free và bản premium. Sự khác biệt giữa chúng là quá rõ ràng kể đến như support hoặc mã hóa code,...


Dân nghèo như chúng ta thường chỉ chơi bản free thôi, và đương nhiên sẽ có nhiều template dính quả bản quyền thần chưởng, ở đó thì họ thường gắn tên vào cuối footer và khi ta xóa dòng đó đi web site sẽ tự động chuyển hướng tới trang chủ của họ. Nói chung ta không nên xóa bản quyền template đi vì đó thể hiện sự tôn trọng tới người đã tạo ra template cho ta sử dụng.

Còn trong khuôn khổ bài viết này hung1001 sẽ cùng bạn tìm hiểu cách gỡ và thêm bản quyền của bạn vào nếu như bạn thích.


Ở đây tôi làm mẫu với template Treasury của Sora bản free. Đây là dòng tác giả đã chèn bản quyền và có đoạn js điều hướng nếu dòng bị xóa


Nhiệm vụ của bạn đó là đi dò toàn bộ các đoạn mã js đã bị mã hó…

[Blogger] Tạo hiệu ứng tuyết rơi chào đón Noel cho blogspot

Noel sắp đến để tăng thêm hiệu ứng cho blog của bạn hãy thêm vào 1 chút hiệu ứng tuyết rơi để cho không khí thêm sôi động


Cách làm cực kì đơn giản:

Đăng nhập vào blogChọn mẫu và vào phần chỉnh sửa htmlBạn để đoạn code sau vào giữa cặp thẻ <body> ... </body>
<script src='https://cdn.rawgit.com/hung1001/blogspot/master/js/tuyetroi.js'/>

Code nhúng trực tiếp vào web không thông qua host

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var snowmax=100
var snowcolor=new Array("#f2f8fa","#eff5f7","#dcedf1","#ffffff")
var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")
var snowletter="*"
var sinkspeed=1
var snowmaxsize=30
var snowminsize=20
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1
// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
v…

Share Template Mudah Grid Responsive.

Chào mọi người, dạo gần đây mình thấy có một bản mẫu blogspot đi kèm với một giao diện khá thân thiện nên mình cũng đem về rồi nhờ người anh em thân thiết xóa cái bản quyền template đi rồi share cho anh em dùng.  ƯU ĐIỂMLoad nhanhSEO tốtChuẩn responsiveRecent labelButton ShareFollow by emailBreadcrumbs...NHƯỢC ĐIỂMThì mình chưa tìm ra. Cách nhận template- Comment link share trên mạng xã hội ( tùy tâm ) - Comment mail phía dưới. Lưu ý: Bản này hoàn toàn đã xóa bản quyền rồi nhé.
Xem Demo