Chuyển đến nội dung chính

Share Template Blogspot Bảo Trì

Hôm nay mình xin chia sẽ cho mọi người một template đã lâu rồi :), dạng này thì có từ rất lâu rồi nhưng hôm nay mình viết lại bài chia sẽ cho những bạn chưa biết về template này :)


Đó là hình ảnh của template :D, nó rất đơn giản phải không các bạn, và ở phía dưới nó có hiển thị những bài viết của 1 blog nào mà bạn đang còn duy trì và hiển thị tiêu đề ở phía dưới và trượt qua lại cho các bạn nắm bắt tiện ích :)


FULL CODE
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<meta content='IE=EmulateIE7' http-equiv='X-UA-Compatible'/>
<b:if cond='data:blog.isMobile'>
<meta content='width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0' name='viewport'/>
<b:else/>
<meta content='width=1100' name='viewport'/>
</b:if>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:skin><![CDATA[
/*

@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:200,300);
/* ============================================ Reset ============================================ */
html, body, div, span, object, iframe,
h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre,
abbr, address, cite, code,
del, dfn, em, img, ins, kbd, q, samp,
small, strong, sub, sup, var,
b, i,
dl, dt, dd, ol, ul, li,
fieldset, form, label, legend,
table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td,
article, aside, figure, footer, header,
hgroup, menu, nav, section, menu,
time, mark, audio, video {
margin:0;
padding:0;
border:0;
outline:0;
font-size:100%;
vertical-align:baseline;
background:transparent;
}

article, aside, figure, footer, header,
hgroup, nav, section {
display:block;
}

nav ul {
list-style:none;
}

blockquote, q {
quotes:none;
}

blockquote:before, blockquote:after,
q:before, q:after {
content:'';
content:none;
}

a {
margin:0;
padding:0;
font-size:100%;
vertical-align:baseline;
background:transparent;
}

ins {
background-color:#ff9;
color:#000;
text-decoration:none;
}

mark {
background-color:#ff9;
color:#000;
font-style:italic;
font-weight:bold;
}

del {
text-decoration: line-through;
}

abbr[title], dfn[title] {
border-bottom:1px dotted #000;
cursor:help;
}

/* tables still need cellspacing="0" in the markup */
table {
border-collapse:collapse;
border-spacing:0;
}

hr {
display:block;
height:1px;
border:0;
border-top:1px solid #ccc;
margin:1em 0;
padding:0;
}

input, select {
vertical-align:middle;
}

/* ============================================ General Type styles ============================================ */

body {
width: 980px;
margin: 80px auto;
font-family: 'Raleway', sans-serif;
font-weight: 200;
text-align: center;
color: #909090;
}
p {
font-size: 25px;
margin-bottom: 20px;
line-height: 1.3;
}
p a {
color: #1abc9c;
border-bottom: 1px solid #1abc9c;
text-decoration: none;
font-style: normal;
-webkit-font-smoothing: antialiased;
font-size: 52px;
font-weight: 300;
}

#carousel{width:980px;height:125px;border-bottom:1px solid #ccc;position:relative;display:block;background:#9DE2D5;margin-bottom:8px}
#carousel h5{color:#555;margin:2px}
#carousel .container{position:absolute;left:24px;width:960px;height:125px;overflow:hidden}
#carousel .thumb{float:left;margin-right:5px;}
#carousel #previous_button{position:absolute;width:24px;height:125px;background:url("") center;z-index:100;cursor:pointer;}
#carousel #next_button{position:absolute;right:0;width:24px;height:125px;background:url("") center;z-index:100;cursor:pointer;}
#carousel #next_button:hover,#carousel .thumb:hover,#carousel #previous_button:hover{filter:alpha(opacity=70);opacity:.7}
#carousel ul{width:100000px;position:relative;margin-top:10px}
#carousel ul li{background:#ebebeb;display:inline;float:left;text-align:left;font:bold 11px Arial;border:0px solid #ccc;width:212px;height:90px;margin:0 2px 20px 6px;padding:6px}
#carousel ul li a.slider_title{color:#222;display:block;margin-top:0;padding-top:0}
#carousel ul li a.slider_title:hover{color:#1b5d97}
#carousel a img{display:block;background:#fff;margin-top:0}


.bomkhung{background:#f9f9f9;padding:10px 20px 10px;border:2px dashed #3598DB;text-align:center;margin-top:10px;}

]]></b:skin>


</head>

<!-- chuyen huong link -->
<script>
var redirect = &#39;int&#39;;
var exclude_domains = [&#39;drive.google.com&#39;, &#39;blog.bomkhung.info&#39;,&#39;mediafire.com&#39;,&#39;bp.blogspot.com&#39;,];
//<![CDATA[

/*@cc_on @if(@_win32||@_win64)if(document.getElementById){document.write("<script id="\&quot;ieScriptLoad\&quot;" defer="defer" src="\&quot;//:\&quot;" ><\/script>");document.getElementById("ieScriptLoad").onreadystatechange=function(){if(this.readyState==="complete"){DOMHasLoaded()}}}@end@*/
if(document.addEventListener){document.addEventListener("DOMContentLoaded",DOMHasLoaded,false)}if(/KHTML|WebKit|iCab/i.test(navigator.userAgent)){DOMLoadTimer=setInterval(function(){if(/loaded|complete/i.test(document.readyState)){DOMHasLoaded();clearInterval(DOMLoadTimer)}},10)}window.onload=DOMHasLoaded;return{DOMReady:function(){for(var i=0,il=arguments.length,funcRef;i<il;i++){funcRef=arguments[i];if(!funcRef.DOMReady&&!addedStrings[funcRef]){if(typeof funcRef==="string"){addedStrings[funcRef]=true;funcRef=new Function(funcRef)}funcRef.DOMReady=true;functionsToCall.push(funcRef)}}if(DOMLoaded){execFunctions()}},setErrorHandling:function(funcRef){errorHandling=funcRef}}}();DOMAssistant.DOMReady=DOMAssistant.DOMLoad.DOMReady;
if (redirect != 'int' && redirect != 'banner') {
var redirect = 'int';
}
var url;
function checkLinks() {
if (typeof(domains) == "object") {
DOMAssistant.$("body a").each(function () {
if (in_object(domains, DOMAssistant.$(this).href)) {
if (DOMAssistant.$(this).href.toLowerCase().indexOf("go.hungcoder.com") != 7) {
if (redirect == 'int') {
url = "http://go.huungcoder.com?url="+DOMAssistant.$(this).href;
} else {
url = "http://go.hungcoder.com?url="+DOMAssistant.$(this).href;
}
DOMAssistant.$(this).setAttributes({href : url});
}
}
});
} else if (typeof(exclude_domains) == "object") {
DOMAssistant.$("body a").each(function () {
if (!in_object(exclude_domains, DOMAssistant.$(this).href) && DOMAssistant.$(this).href.substr(0,10) != "javascript") {
if (DOMAssistant.$(this).href.toLowerCase().indexOf("go.hungcoder.com") != 7) {
if (redirect == 'int') {
url = "http://go.hungcoder.com?url="+DOMAssistant.$(this).href;
} else {
url = "http://go.hungcoder.com?url="+DOMAssistant.$(this).href;
}
DOMAssistant.$(this).setAttributes({href : url});
}
}
});
}
}
function in_object(obj, val) {
for(var i = 0, l = obj.length; i < l; i++) {
var re = new RegExp(obj[i],"i");
if(val.search(re) >0) {
return true;
}
}
return false;
}
DOMAssistant.DOMReady(checkLinks);
//]]>
</script>
<!-- end -->
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<!-- <script src='http://yourjavascript.com/265232511102/carousellite.js' type='text/javascript'/> -->

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
imgr = new Array();
imgr[0] = "http://2.bp.blogspot.com/-uitX7ROPtTU/Tyv-G4NA_uI/AAAAAAAAFBY/NcWLPVnYEnU/s1600/no+image.jpg";
showRandomImg = true;

aBold = true;

summaryPost = 140;
summaryTitle = 25;
numposts1 = 20;

function removeHtmlTag(strx,chop){
var s = strx.split("<");
for(var i=0;i<s.length;i++){
if(s[i].indexOf(">")!=-1){
s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);
}
}

s = s.join("");
s = s.substring(0,chop-1);
return s;
}
function showrecentposts(json) {
j = (showRandomImg) ? Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()) : 0;
img = new Array();
document.write('<ul>');
for (var i = 0; i < numposts1; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var posttitle = entry.title.$t;
var pcm;
var posturl;
if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
posturl = entry.link[k].href;
break;
}
}

for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {
pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];
break;
}
}

if ("content" in entry) {
var postcontent = entry.content.$t;}
else
if ("summary" in entry) {
var postcontent = entry.summary.$t;}
else var postcontent = "";
postdate = entry.published.$t;
if(j>imgr.length-1) j=0;
img[i] = imgr[j];
s = postcontent ; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);
if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) img[i] = d;
//cmtext = (text != 'no') ? '<i><font color="'+acolor+'">('+pcm+' '+text+')</font></i>' : '';
var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
var month2 = ["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"];
var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2);
var m = postdate.split("-")[1];
var y = postdate.split("-")[0];
for(var u2=0;u2<month.length;u2++){
if(parseInt(m)==month[u2]) {
m = month2[u2] ; break;
}
}

var daystr = day+ ' ' + m + ' ' + y ;
var trtd = '<li class="car"><div class="thumb"><a href="'+posturl+'"><img width="100" height="90" class="alignnone" src="'+img[i]+'"/></a></div><h5>'+daystr+'</h5><a class="slider_title" href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></li>';

document.write(trtd);
j++;
}
document.write('</ul>');
}

/* javascript load */
(function($){$.fn.jCarouselLite=function(o){o=$.extend({btnPrev:null,btnNext:null,btnGo:null,mouseWheel:false,auto:null,speed:200,easing:null,vertical:false,circular:true,visible:3,start:0,scroll:1,beforeStart:null,afterEnd:null},o||{});return this.each(function(){var running=false,animCss=o.vertical?"top":"left",sizeCss=o.vertical?"height":"width";var div=$(this),ul=$("ul:first",div),tLi=$(".car",ul),tl=tLi.size(),v=o.visible;if(o.circular){ul.prepend(tLi.slice(tl-v-1+1).clone()).append(tLi.slice(0,v).clone());o.start+=v;}
var li=$(".car",ul),itemLength=li.size(),curr=o.start;div.css("visibility","visible");li.css({overflow:"hidden",float:o.vertical?"none":"left"});ul.css({padding:"0",position:"relative","list-style-type":"none","z-index":"1"});div.css({overflow:"hidden","z-index":"2"});var liSize=o.vertical?height(li):width(li);var ulSize=liSize*itemLength;var divSize=liSize*v;li.css({width:li.width()});ul.css(sizeCss,ulSize+"px").css(animCss,-(curr*liSize));div.css(sizeCss,divSize+"px");if(o.btnPrev)
$(o.btnPrev).click(function(){return go(curr-o.scroll);});if(o.btnNext)
$(o.btnNext).click(function(){return go(curr+o.scroll);});if(o.btnGo)
$.each(o.btnGo,function(i,val){$(val).click(function(){return go(o.circular?o.visible+i:i);});});if(o.mouseWheel&&div.mousewheel)
div.mousewheel(function(e,d){return d>0?go(curr-o.scroll):go(curr+o.scroll);});if(o.auto)
setInterval(function(){go(curr+o.scroll);},o.auto+o.speed);function vis(){return li.slice(curr).slice(0,v);};function go(to){if(!running){if(o.beforeStart)
o.beforeStart.call(this,vis());if(o.circular){if(to<=o.start-v-1){ul.css(animCss,-((itemLength-(v*2))*liSize)+"px");curr=to==o.start-v-1?itemLength-(v*2)-1:itemLength-(v*2)-o.scroll;}else if(to>=itemLength-v+1){ul.css(animCss,-((v)*liSize)+"px");curr=to==itemLength-v+1?v+1:v+o.scroll;}else curr=to;}else{if(to<0||to>itemLength-v)return;else curr=to;}
running=true;ul.animate(animCss=="left"?{left:-(curr*liSize)}:{top:-(curr*liSize)},o.speed,o.easing,function(){if(o.afterEnd)
o.afterEnd.call(this,vis());running=false;});if(!o.circular){$(o.btnPrev+","+ o.btnNext).removeClass("disabled");$((curr-o.scroll<0&&o.btnPrev)||(curr+o.scroll>itemLength-v&&o.btnNext)||[]).addClass("disabled");}}
return false;};});};function css(el,prop){return parseInt($.css(el[0],prop))||0;};function width(el){return el[0].offsetWidth+ css(el,'marginLeft')+ css(el,'marginRight');};function height(el){return el[0].offsetHeight+ css(el,'marginTop')+ css(el,'marginBottom');};})(jQuery);
//]]>
</script>
<body>

<p>We are sorry for this blog while we close, perhaps to the fore we don&#39;t use blog <b><span style='color:#ff0000'>Bờm Khùng</span></b> again and Changed into a new Blog, wait his coming :), we will announce them later in social media if we have issued our new blog with the theme or template that is super than ever. Thank you for your attention :)</p>
<p><a href='http://bomkhung.blogspot.com/'>HÙNG CODER BLOGGER</a></p>

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<div id='carousel'>
<div id='previous_button'/>
<div class='container'>
<script>
document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;https://www.hungcoder.com/feeds/posts/default/?max-results=&quot;+numposts1+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script>
<div class='clear'/>
</div>
<div id='next_button'/>
</div>
<script type='text/javascript'>
(function($) { $(document).ready(function(){
$(&quot;#carousel .container&quot;).jCarouselLite({
auto:4000,
scroll: 1,
speed: 800,
visible: 4,
start: 0,
circular: true,
btnPrev: &quot;#previous_button&quot;,
btnNext: &quot;#next_button&quot;
});
})})(jQuery)
</script>
</b:if>

<!-- add _blank for link out by http://quangtruyen.info -->
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function changetargetlink(x){
var a = document.getElementsByTagName('a');
var args = changetargetlink.arguments;
for(var i in a){
a[i].target = "_blank";
a[i].rel = "_blank";
for(var j=0;j<args.length;j++){
if(a[i].href.match(args[j])){
a[i].target = "";
a[i].rel = "";
}}}}
changetargetlink('http://baotri.hungcoder.com/');
//]]>
</script>
<style type='text/css'>body, a, a:hover {cursor: url(http://hellox.persiangig.com/DefacePage/negro.cur), progress;}</style>

<b:section class='main' id='main' showaddelement='yes'/>

<!-- Don't Ctrl + U -->
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
shortcut={all_shortcuts:{},add:function(a,b,c){var d={type:"keydown",propagate:!1,disable_in_input:!1,target:document,keycode:!1};if(c)for(var e in d)"undefined"==typeof c[e]&&(c[e]=d[e]);else c=d;d=c.target,"string"==typeof c.target&&(d=document.getElementById(c.target)),a=a.toLowerCase(),e=function(d){d=d||window.event;if(c.disable_in_input){var e;d.target?e=d.target:d.srcElement&&(e=d.srcElement),3==e.nodeType&&(e=e.parentNode);if("INPUT"==e.tagName||"TEXTAREA"==e.tagName)return}d.keyCode?code=d.keyCode:d.which&&(code=d.which),e=String.fromCharCode(code).toLowerCase(),188==code&&(e=","),190==code&&(e=".");var f=a.split("+"),g=0,h={"`":"~",1:"!",2:"@",3:"#",4:"$",5:"%",6:"^",7:"&",8:"*",9:"(",0:")","-":"_","=":"+",";":":","'":'"',",":"<",".":">","/":"?","\\":"|"},i={esc:27,escape:27,tab:9,space:32,"return":13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,"break":19,insert:45,home:36,"delete":46,end:35,pageup:33,page_up:33,pu:33,pagedown:34,page_down:34,pd:34,left:37,up:38,right:39,down:40,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},j=!1,l=!1,m=!1,n=!1,o=!1,p=!1,q=!1,r=!1;d.ctrlKey&&(n=!0),d.shiftKey&&(l=!0),d.altKey&&(p=!0),d.metaKey&&(r=!0);for(var s=0;k=f[s],s<f.length;s++)"ctrl"==k||"control"==k?(g++,m=!0):"shift"==k?(g++,j=!0):"alt"==k?(g++,o=!0):"meta"==k?(g++,q=!0):1<k.length?i[k]==code&&g++:c.keycode?c.keycode==code&&g++:e==k?g++:h[e]&&d.shiftKey&&(e=h[e],e==k&&g++);if(g==f.length&&n==m&&l==j&&p==o&&r==q&&(b(d),!c.propagate))return d.cancelBubble=!0,d.returnValue=!1,d.stopPropagation&&(d.stopPropagation(),d.preventDefault()),!1},this.all_shortcuts[a]={callback:e,target:d,event:c.type},d.addEventListener?d.addEventListener(c.type,e,!1):d.attachEvent?d.attachEvent("on"+c.type,e):d["on"+c.type]=e},remove:function(a){var a=a.toLowerCase(),b=this.all_shortcuts[a];delete this.all_shortcuts[a];if(b){var a=b.event,c=b.target,b=b.callback;c.detachEvent?c.detachEvent("on"+a,b):c.removeEventListener?c.removeEventListener(a,b,!1):c["on"+a]=!1}}},shortcut.add("Ctrl+U",function(){top.location.href="http://bomkhung.blogspot.com/p/privacy-policy.html"});
//]]>
</script>
<!-- /End Don't Ctrl + U -->

<!-- don't clip right -->
<style type='text/css'>
body{
-webkit-touch-callout: none;
-webkit-user-select: none;
-moz-user-select: none;
-ms-user-select: none;
-o-user-select: none;
user-select: none;
}
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// JavaScript Document
var message="NoRightClicking"; function defeatIE() {if (document.all) {(message);return false;}} function defeatNS(e) {if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} if (document.layers) {document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=defeatNS;} else{document.onmouseup=defeatNS;document.oncontextmenu=defeatIE;} document.oncontextmenu=new Function("return false")
//]]>
</script>


<!-- dont ctrl + U BomKhung.Info-->
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
shortcut={all_shortcuts:{},add:function(a,b,c){var d={type:"keydown",propagate:!1,disable_in_input:!1,target:document,keycode:!1};if(c)for(var e in d)"undefined"==typeof c[e]&&(c[e]=d[e]);else c=d;d=c.target,"string"==typeof c.target&&(d=document.getElementById(c.target)),a=a.toLowerCase(),e=function(d){d=d||window.event;if(c.disable_in_input){var e;d.target?e=d.target:d.srcElement&&(e=d.srcElement),3==e.nodeType&&(e=e.parentNode);if("INPUT"==e.tagName||"TEXTAREA"==e.tagName)return}d.keyCode?code=d.keyCode:d.which&&(code=d.which),e=String.fromCharCode(code).toLowerCase(),188==code&&(e=","),190==code&&(e=".");var f=a.split("+"),g=0,h={"`":"~",1:"!",2:"@",3:"#",4:"$",5:"%",6:"^",7:"&",8:"*",9:"(",0:")","-":"_","=":"+",";":":","'":'"',",":"<",".":">","/":"?","\\":"|"},i={esc:27,escape:27,tab:9,space:32,"return":13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,"break":19,insert:45,home:36,"delete":46,end:35,pageup:33,page_up:33,pu:33,pagedown:34,page_down:34,pd:34,left:37,up:38,right:39,down:40,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},j=!1,l=!1,m=!1,n=!1,o=!1,p=!1,q=!1,r=!1;d.ctrlKey&&(n=!0),d.shiftKey&&(l=!0),d.altKey&&(p=!0),d.metaKey&&(r=!0);for(var s=0;k=f[s],s<f.length;s++)"ctrl"==k||"control"==k?(g++,m=!0):"shift"==k?(g++,j=!0):"alt"==k?(g++,o=!0):"meta"==k?(g++,q=!0):1<k.length?i[k]==code&&g++:c.keycode?c.keycode==code&&g++:e==k?g++:h[e]&&d.shiftKey&&(e=h[e],e==k&&g++);if(g==f.length&&n==m&&l==j&&p==o&&r==q&&(b(d),!c.propagate))return d.cancelBubble=!0,d.returnValue=!1,d.stopPropagation&&(d.stopPropagation(),d.preventDefault()),!1},this.all_shortcuts[a]={callback:e,target:d,event:c.type},d.addEventListener?d.addEventListener(c.type,e,!1):d.attachEvent?d.attachEvent("on"+c.type,e):d["on"+c.type]=e},remove:function(a){var a=a.toLowerCase(),b=this.all_shortcuts[a];delete this.all_shortcuts[a];if(b){var a=b.event,c=b.target,b=b.callback;c.detachEvent?c.detachEvent("on"+a,b):c.removeEventListener?c.removeEventListener(a,b,!1):c["on"+a]=!1}}},shortcut.add("Ctrl+U",function(){top.location.href="http://www.bomkhung.info/p/ban-quyen-bom-khung-blogger.html"}),shortcut.add("F12",function(){top.location.href="http://www.bomkhung.info/p/ban-quyen-bom-khung-blogger.html"}),shortcut.add("Ctrl+Shift+I",function(){top.location.href="http://www.bomkhung.info/p/ban-quyen-bom-khung-blogger.html"}),shortcut.add("Ctrl+S",function(){top.location.href="http://www.bomkhung.info/p/ban-quyen-bom-khung-blogger.html"}),shortcut.add("Ctrl+Shift+C",function(){top.location.href="http://www.bomkhung.info/p/ban-quyen-bom-khung-blogger.html"}); //]]> </script>
<!-- end -->


<iframe allowfullscreen='true' frameborder='0' height='1' scrolling='no' src='https://mp3.zing.vn/embed/song/ZW8WA7WB?start=true' width='1'/>

</body>
</html>

Các bạn nhìn lên Full đoạn code bên trên các bạn chỉ cần thay thế những đoạn mà mình bôi đỏ là có 1 template bảo trì của riềng mình rồi đáy:D,
Chúc các bạn thành công .

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Blogger] Gỡ bỏ bản quyền template Blogspot không bị chuyển hướng

Xin chào các blogger, hẳn khi làm blog bạn chẳng còn xa lạ gì những trang cung cấp template nổi tiếng như soratemplates, gooyaabitemplates,... đúng không. Mỗi khi bạn tải template về thường có 2 tùy chọn đó là bản free và bản premium. Sự khác biệt giữa chúng là quá rõ ràng kể đến như support hoặc mã hóa code,...


Dân nghèo như chúng ta thường chỉ chơi bản free thôi, và đương nhiên sẽ có nhiều template dính quả bản quyền thần chưởng, ở đó thì họ thường gắn tên vào cuối footer và khi ta xóa dòng đó đi web site sẽ tự động chuyển hướng tới trang chủ của họ. Nói chung ta không nên xóa bản quyền template đi vì đó thể hiện sự tôn trọng tới người đã tạo ra template cho ta sử dụng.

Còn trong khuôn khổ bài viết này hung1001 sẽ cùng bạn tìm hiểu cách gỡ và thêm bản quyền của bạn vào nếu như bạn thích.


Ở đây tôi làm mẫu với template Treasury của Sora bản free. Đây là dòng tác giả đã chèn bản quyền và có đoạn js điều hướng nếu dòng bị xóa


Nhiệm vụ của bạn đó là đi dò toàn bộ các đoạn mã js đã bị mã hó…

[Blogger] Tạo hiệu ứng tuyết rơi chào đón Noel cho blogspot

Noel sắp đến để tăng thêm hiệu ứng cho blog của bạn hãy thêm vào 1 chút hiệu ứng tuyết rơi để cho không khí thêm sôi động


Cách làm cực kì đơn giản:

Đăng nhập vào blogChọn mẫu và vào phần chỉnh sửa htmlBạn để đoạn code sau vào giữa cặp thẻ <body> ... </body>
<script src='https://cdn.rawgit.com/hung1001/blogspot/master/js/tuyetroi.js'/>

Code nhúng trực tiếp vào web không thông qua host

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var snowmax=100
var snowcolor=new Array("#f2f8fa","#eff5f7","#dcedf1","#ffffff")
var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")
var snowletter="*"
var sinkspeed=1
var snowmaxsize=30
var snowminsize=20
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1
// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
v…

Share Template Mudah Grid Responsive.

Chào mọi người, dạo gần đây mình thấy có một bản mẫu blogspot đi kèm với một giao diện khá thân thiện nên mình cũng đem về rồi nhờ người anh em thân thiết xóa cái bản quyền template đi rồi share cho anh em dùng.  ƯU ĐIỂMLoad nhanhSEO tốtChuẩn responsiveRecent labelButton ShareFollow by emailBreadcrumbs...NHƯỢC ĐIỂMThì mình chưa tìm ra. Cách nhận template- Comment link share trên mạng xã hội ( tùy tâm ) - Comment mail phía dưới. Lưu ý: Bản này hoàn toàn đã xóa bản quyền rồi nhé.
Xem Demo